62.บริษัทนำเข้าและส่งออกสินค้า ต้องกรอกแบบ ร.ง. 8 หรือไม่

 
 
คำตอบ: 
ไม่ต้องกรอก ให้ Fax จดหมายแจ้งว่าปัจจุบันประกอบกิจการประเภทนี้อยู่
 
     
Close (X)