65. โรงงาน Aและ Bเช่าพื้นที่อยู่ติดกัน โรงงาน Aปิดกิจการไป โดยที่เจ้าของเป็นฝรั่งและกลับประเทศไป โรงงาน Bจึงขอเช่าพื้นที่ของโรงงาน Aไว้ โรงงาน Bได้รับแบบ ร.ง. 8 จำนวน 2 ใบ เป็นของโรงงาน Aด้วย จะกรอกอย่างไร

 
 
คำตอบ: 
กรณีของโรงงาน A ให้กรอกลงในช่องหมายเหตุตามจริง แล้วส่งแบบ ร.ง. 8 กลับคืน
 
     
Close (X)