68.สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจัดว่าเข้าข่ายอุตสาหกรรมประเภทที่ต้องติดตาม (ดูแรงงานการผลิตหรือจำนวนคนงาน)

 
 
คำตอบ: 
ดูจากประเภทอุตสาหกรรม 90 ประเภทเป็นหลักก่อนโรงงานจำพวกที่ 1 ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 20 คน ถือว่าไม่เข้าข่าย 
  แต่ไม่ใช่กฎตายตัว
 
     
Close (X)