7.เทศบาลมีโรงฆ่าสัตว์ไว้สำหรับเช่าสถานที่ และตรวจเชื้อโรค ไม่มีแรงงาน ต้องส่งแบบ ร.ง. 8 หรือไม่ ถ้าต้องการกรอกข้อมูล จะต้องกรอกอย่างไร

 
 
คำตอบ: 
เทศบาลต้องส่งแบบ ร.ง.8 โดยจำนวนสัตว์ที่นำมาฆ่า ให้กรอกลงช่องสินค้ารับมาและช่องอื่น ๆ เทศบาลสามารถรับสัตว์ที่นำมาฆ่าได้มากที่สุด 
เท่าไร กรอกลงช่องกำลังการผลิต แล้วมูลค่าให้กรอกจากค่าธรรมเนียมที่ทางเทศบาลได้รับจากเจ้าของสัตว์ที่นำมาฆ่า และแรงงานก็คือ หมอที่ตรวจสอบเชื้อโรค 
 
     
Close (X)