72.โรงงานแจ้งว่าปัจจุบันส่งแบบ ร.ง. 5 ให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทุกเดือน ยังต้องส่งแบบ ร.ง. 8 หรือไม่

 
 
คำตอบ: 
แบบ ร.ง. 5 จะส่งทุก 3 เดือน เป็นแบบสอบถามคล้ายแบบ ร.ง. 8 แต่ปัจจุบันยกเลิกแล้ว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2545 เพราะรัฐเห็นว่าส่งทุก 3 เดือน 
  ทำให้การทำดัชนีอุตสาหกรรมล่าช้าเกินไป จึงออกกฎกระทรวงขึ้นใหม่ และออกแบบสอบถามใหม่เป็นแบบ ร.ง. 8 และให้ส่งทุกวันที่ 10 
  ของเดือนถัดไป 
 
     
Close (X)