8.โรงงานเลิกกิจการแล้ว แต่ไม่ได้แจ้งยกเลิกโรงงาน และมีเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูล จะแจ้งโรงงานอย่างไร

 
 
คำตอบ: 
ถ้าโรงงานต้องการยกเลิกเลย ก็ให้ไปแจ้งยกเลิกทะเบียนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม หากเป็นโรงงานในต่างจังหวัด ให้ติดต่อที่สำนักงานอุตสาหกรรม 
จังหวัด แล้วส่งหนังสือแจ้งเลิกกิจการมายังสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือถ้าไม่แจ้งยกเลิกก็ให้ส่งหนังสือแจ้งมาว่า "เลิกกิจการ" 
 
     
Close (X)