9.ผู้ประกอบการแจ้งว่าได้ยกเลิกทะเบียนโรงงาน เนื่องจากผู้ประกอบการคนเดิมเสียชีวิต แล้วได้โอนกิจการต่อ แต่ขอจดทะเบียนโรงงานใหม่ ใช้ที่อยู่เดิม แต่มีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ตามข้อมูลโรงงานเดิมที่ยกเลิก กรณีเช่นนี้จะต้องทำอย่างไร

 
 
คำตอบ: 
แนะนำให้ผู้ประกอบการคนใหม่ แฟกซ์ใบยกเลิกโรงงานเดิม, ใบมรณบัตรของเจ้าของเดิม (ถ้ามี) พร้อมทั้งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่เป็น 
  ทะเบียนใหม่ และให้แจ้งรายละเอียดลงในแฟกซ์ และแฟกซ์เข้ามาที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อนำมาเป็นหลักฐาน และแก้ไขข้อมูลโรงงานให้ถูกต้อง
และแจ้งผู้ประกอบการส่งข้อมูลโรงงานใหม่ตามปกติ 
 
     
Close (X)