ขอบเขตงาน รายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลาง

 
 
งบประมาณปี 2561
 - โครงการ การจัดงานประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (04/07/2561)
 - โครงการจ้างจัดทำหลังคากันสาด สศอ.(08/06/2561)
 - โครงการจัดซื้อข้อมูลนำเข้า-ส่งออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (22/05/2561)
 - โครงการจัดซื้อข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (22/05/2561)
 - พิมพ์หนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (05/03/2561)
 - โครงการผลิตสื่อแนะนำองค์กรเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (08/02/2561)
 - โครงการระบบควบคุมการแสดงภาพในห้องประชุมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 (31/01/2561)
 - โครงการ Intelligence Unit สศอ. ปี 2561 ครั้งที่ 2 (25/01/2561)
 - โครงการจัดซื้อข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค ครั้งที่ 2 (23/01/2561)
 - การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (18/1/2561)
 - โครงการ การสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลิตภาพ และผลประกอบการอุตสาหกรรมปี 2560 (10/01/2561)
 - ซื้อหมึกพรินเตอร์ จำนวน 5 รายการ (04/01/2561)
 - โครงการจัดซื้อข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค (03/01/2561)
 - โครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (03/01/2561)
 - โครงการ การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (22/12/2560)
 - โครงการระบบควบคุมการแสดงภาพในห้องประชุมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (22/12/2560)
 - ซื้อหมึกพรินเตอร์ จำนวน 12 รายการ (18/12/2560)
 - จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 10 ชุด (4/12/2560)
 - โครงการ Intelligence Unit สศอ. ปี 2561 (24/11/2560)
 - โครงการ การสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลิตภาพ และผลประกอบการอุตสาหกรรมปี 2560 (08/11/2560)
 - โครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (08/11/2560)
 - จ้างแปลเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภาคภาษาอังกฤษ (08/11/2560)
 - โครงการ การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (08/11/2560)
 - โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (20/10/2560)
 - จ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักบริหารกลาง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (5/10/2560)
 - โครงการศูนย์ข้อมุลอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำหรับอุตสาหกรรมศักยภาพ (Potential Industrial Intelligence Unit : PIIU) (แก้ไขครั้งที่ 1) (15/09/2560)
 - ปรับปรุงลิฟท์ฏโดยสารของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จำนวน 2 ตัว (08/09/2560)
 - โครงการศูนย์ข้อมุลอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำหรับอุตสาหกรรมศักยภาพ (Potential Industrial Intelligence Unit : PIIU) (08/09/2560)
 - การจ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สศอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (08/09/2560)
 - จ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (04/09/2560)
 - จ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน (04/09/2560)
 - จ้างจัดทำข่าวออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (01/09/2560)
 - การจ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (31/08/2560)
 - การจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (23/08/2560)
 - การจ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (23/08/2560)
 - การจ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (23/08/2560)
 - โครงการพัฒนาดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมศักยภาพ (22/08/2560)
 - ซื้อหมึกปรินเตอร์ จำนวน 8 รายการ (22/08/2560)
 - โครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรม (21/08/2560)
 - โครงการศึกษาและพัฒนาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพื่อการรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ (ระยะที่ 2) (แก้ไขครั้งที่ 1) (21/08/2560)
 - การจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องสมุด จำนวน 2 อัตรา กลุ่มประชาสัมพันธ์และห้องสมุด สำนักบริหารกลาง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (21/08/2560)
 - จ้างแปลเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภาคภาษาอังกฤษ (21/08/2560)
 - จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและอุปกรณ์ (21/08/2560)
 - การจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (21/08/2560)
 - การจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา กลุ่มประชาสัมพันธ์และห้องสมุด สำนักบริหารกลาง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (21/08/2560)
 - โครงการพัฒนาดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมศักยภาพ (18/08/2560)
 - โครงการศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำหรับอุตสาหกรรมศักยภาพ (Potential Industrial Intelligence Unit : PIIU) (18/08/2560)
 - โครงการ จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาอุณหภูมิและความชื้นในห้องปฎิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (18/08/2560)
 - การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการ) จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารกลาง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (18/08/2560)
 - การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา กลุ่มบริหารการคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (18/08/2560)
 - การจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (18/08/2560)
 - โครงการจัดทำระบบเชื่อมโยงเครือข่ายภาคการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมศักยภาพ (Smart Production Network) (17/08/2560)
 - การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (17/08/2560)
 - การจ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (17/08/2560)
 - การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (17/08/2560)
 - การจ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (17/08/2560)
 - การจัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์จุลสารรายเดือน (OIE Share) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (15/08/2560)
 - ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (15/08/2560)
 - การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา กลุ่มข้อมูลและสถิติเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศุนย์สารสนเทศเศษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (11/08/2560)
 - โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและเตือนภัย (09/08/2560)
 - เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล พร้อมเรียงอัตโนมัติ (08/08/2560)
 - จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคาร สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (08/08/2560)
 - โครงการ งานจ้างสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน (08/08/2560)
 - โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับป้ายข้อมูลรถยนต์ (Eco Sticker) (08/08/2560)
 - โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการ (08/08/2560)
 - โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก (08/08/2560)
 - โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล (08/08/2560)
 - โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ (08/08/2560)
 - โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (08/08/2560)
 - โครงการพัฒนาสารสนเทศยานยนต์ (08/08/2560)
 - โครงการศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity)(แก้ไขครั้งที่ 1) (04/08/2560)
 - โครงการศึกษาและพัฒนาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพื่อการรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ (ระยะที่ 2) (01/08/2560)
 - สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ (31/07/2560)
 - โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ) (26/07/2560)
 - โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ (26/07/2560)
 - โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา (26/07/2560)
 - โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร (26/07/2560)
 - โครงการศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity) (21/07/2560)
 - สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา (20/07/2560)
 - จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (20/07/2560)
 

งบประมาณปี 2560

งบประมาณปี 2559

งบประมาณปี 2558

งบประมาณปี 2557

งบประมาณปี 2556
 
     
Close (X)