ขอบเขตงาน รายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลาง

 
 
งบประมาณปี 2562
 - โครงการจ้างแปลเว็บไซต์ สศอ. ภาคภาษาอังกฤษ (21/09/2561)
 - โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บิรหารงานทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม (20/09/2561)
 - โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บิรหารงานทั่วไป 1 อัตรา กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (17/09/2561)
 - โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บิรหารงานทั่วไป 1 อัตรา กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (13/09/2561)
 - โครงการพัฒนาระบบป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker)(7/09/2561)
 - โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีจากพืชน้ำมัน (3/09/2561)
 - โครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์จุลสารรายเดือน (OIE Share) สศอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (3/09/2561)
 - โครงการจ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสารเศรษฐกิจอุตสากรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (3/09/2561)
 - โครงการจัดซื้อข้อมูลข่าวออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (3/09/2561)
 - โครงการซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 15 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 5 เครื่อง (30/08/2561)
 - โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (30/08/2561)
 - โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอุปกรณ์ ระยะเวลา 12 เดือน (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) (30/08/2561)
 - โครงการซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ (29/08/2561)
 - โครงการการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับห้องประชุม สศอ. (27/08/2561)
 - โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบงานหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ (27/08/2561)
 - โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (23/08/2561)
 - โครงการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้นสำหรับห้องปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (23/08/2561)
 - งานบริหารจัดการรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ประจำปี พ.ศ. 2562 (23/08/2561)
 - จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 อัตรา (16/08/2561)
 - โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 อัตรา (16/08/2561)
 - โครงการจ้างเหมาพนักงานบำรุงรักษาอาคารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 อัตรา (16/08/2561)
 - โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 อัตรา (16/08/2561)
 - โครงการจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (16/08/2561)
 - โครงการจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (16/08/2561)
 - โครงการจ้างเหมาเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (15/08/2561)
 - โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม (15/08/2561)
 - โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม (15/08/2561)
 - โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม (15/08/2561)
 - โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม (15/08/2561)
 - โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (15/08/2561)
 - โครงการจ้างเหมานักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(14/08/2561)
 - โครงการจ้างเหมาเจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (14/08/2561)
 - โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (14/08/2561)
 

งบประมาณปี 2561

งบประมาณปี 2560

งบประมาณปี 2559

งบประมาณปี 2558

งบประมาณปี 2557

งบประมาณปี 2556
 
     
Close (X)