ขอบเขตงาน รายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลาง

 
 

งบประมาณปี 2556
 - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน จำนวน 53 เครื่อง
 - โครงการ การจัดงานสัมมนาวิชาการ Diffusion Index
 - โครงการจัดซื้อข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
 - โครงการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
 - โครงการสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม ปี 2556
 - โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบจัดการและเตือนภัย
 - การประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม
 - โครงการศึกษาและกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรม (Zoning) เพื่อรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมายในภูมิภาค
 - โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทย วิสัยทัศน์ใหม่สู่ AEC
 - โครงการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ
 - โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 - โครงการพัฒนากระบวนการต้นแบบในการจัดทำ EuP (Energy using Product) ระยะที่ 2
 - โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์
 - โครงการจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
 - โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก
 - โครงการศึกษาและประเมินรูปแบบการสร้างศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์หล็กเพื่อรุกตลาดอาเซียน (ระยะที่ ๑)
 - โครงการพัฒนาออกแบบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ
 - โครงการพัฒาอุตสาหกรรมยางคอมพาวด์เพื่อยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์
 - โครงการจ้างจัดเก็บ ติดตาม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลอุตสาหกรรมรายเดือน
 - โครงการศึกษาโอกาสทางธุรกิจและการเพิ่ม Value Creation สำหรับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ
 - โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการ
 - โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 - โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก
 - โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
 - โครงการสารสนเทศยานยนต์
 - โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 - โครงการการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
 - โครงการ การจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมระดับจังหวัด
 - โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ)
 - โครการศึกษาแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ) ระยะที่ 2
 - โครงการศึกษาอุปสรรคทางการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ยาในตลาดส่งออกที่สำคัญของไทย
 - โครงการศึกษาการ พัฒนาการรวมกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมแฟชั่น (Fashion Cluster) และรูปแบบการเชื่อมโยงเชิงสร้างสรรค์อย่างครบวงจร
 - โครงการยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 - โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยเส้นใยต้นแบบและการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิค
 - โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร
 - โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา
 - โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัย
 - โครงการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนด้วย Water footprint ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก
 - โครงการสร้างความเชื่อมั่นอาหารไทยปลอดภัยมีคุณภาพ Eat Safe Eat Smart
 - โครงการจัดทำ Purchasing Managers Index (PMI)
 - โครงการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 - โครงการจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านอุตสาหกรรมไทย เพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขันของประเทศ
 - โครงการพัฒนาคลังข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ
 - โครงการศูนย์วิเคราะห์รายงานสภาวะและผลกระทบภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 2
 - โครงการจัดทำแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน
 - โครงการศึกษาเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทย สำหรับการจัดทำหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาค
 - โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 5)
 - โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับเพื่อนบ้าน (ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศจีนรายมณฑล ระยะที่ 1)
 - จัดหาครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 - โครงการ Intelligence Unit สศอ.
 - จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 10 เดือน (ธันวาคม 2556 - กันยายน 2557)
 - การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 - จัดงานประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจำปี 2556
 - งานสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมรายเดือนเพื่อจัดทำดัชนีอุตสาหกรรม
 - จ้างบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบงานหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
 - จ้างบำรุงรักษาระบบงานจัดเก็บข้อมูลสำหรับนักวิชาการ
 - จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
 
     
Close (X)