ขอบเขตงาน รายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลาง

 
 

งบประมาณปี 2557
 - จัดงานประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจำปี 2557
 - จ้างจัดทำหนังสือรวบรวมบทสรุปผู้บริหารโครงการศึกษาว่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 - โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับป้ายแสดงข้อมูลรถยนต์ภายใต้โครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ (แก้ไข)
 - โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับป้ายแสดงข้อมูลรถยนต์ภายใต้โครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่
 - จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 - โครงการจ้างจัดทำหนังสือทำเนียบอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน จำนวน 78 เครื่อง
 - โครงการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ ด้านการเพิ่ม Productivity และพัฒนามาตรฐาน ISO 13485
 - การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 - โครงการวิเคราะห์และจัดทำดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial Economic Indicator)
 - โครงการซื้อข้อมูล Global Trade Atlas ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 - โครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
     
Close (X)