ขอบเขตงาน รายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลาง

 
 

งบประมาณปี 2558
 - จัดงานประชุมวิชาการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (OIE Forum) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
 - โครงการจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการในสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2559-2564
 - โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 - โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับป้ายข้อมูลรถยนต์ (Eco Sticker)
 - จัดซื้อข้อมูล Global Trade Atlas
 - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 - โครงการจ้างจัดเก็บ ติดตาม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลอุตสาหกรรมรายเดือน ครั้งที่ 2
 - โครงการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) สศอ.
 - โครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 - โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐภายใน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 - โครงการจ้างจัดเก็บ ติดตาม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลอุตสาหกรรมรายเดือน
 - โครงการการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) สศอ.
 - จัดซื้อข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
 - โครงการจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านอุตสาหกรรมไทยเพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขันของประเทศ (แก้ไข)
 - โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการเตือนภัยและระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค (แก้ไข)
 - โครงการสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม ปี 2557
 - โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก
 - โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์
 - โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
 - โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก
 - โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 - โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการ
 - โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
 - โครงการสารสนเทศยานยนต์
 - โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ระบบ
 - โครงการจ้างจัดเก็บ ติดตาม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลอุตสาหกรรมรายเดือน
 - โครงการศึกษาผลกระทบของ Global Supply Chain จากการเจรจาความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีและพหุภาคีต่ออุตสาหกรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แก้ไข)
 - โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร (แก้ไข)
 - โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิค (Technical Textile)เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 12 สาขาในอนาคต (แก้ไข)
 - โครงการพัฒนา Model เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร(แก้ไข)
 - โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา
 - โครงการศึกษาและกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรม (Zoning)เพื่อรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมายในภูมิภาค ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 - โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยวิสัยทัศน์ใหม่สู่ AEC ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 - โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรเมืองชายแดนตามแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมและขนส่งของประเทศ (Border Industrial Development Strategy)
 - โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยด้วยระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ (Manufacturing Automation System)
 - โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการภาคอุตสาหกรรมท้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
 - โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ การศึกษาและแรงงาน (Labour Economic and Education Data Exchange LEED-X+)
 - โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 6)
 - การจ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สศอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 - โครงการ Intelligence Unit สศอ.
 - โครงการจัดทำแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน
 - โครงการศูนย์วิเคราะห์รายงานสภาวะและผลกระทบภาคอุตสาหกรรม
 - โครงการจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านอุตสาหกรรมไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ
 - โครงการศึกษาผลกระทบของ Global Supply Chain จากการเจรจาความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีและพหุภาคีต่ออุตสาหกรรมไทย
 - โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงด้านเครือข่ายการผลิตระหว่างไทยกับอินเดียเพื่อรองรับการเชื่อมโยงในภูมิภาค
 - โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย
 - การประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม
 - โครงการพัฒนาคลังข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ
 - โครงการจัดทำ Purchasing Managers Index (PMI)
 - โครงการจัดทำดัชนีคุณภาพภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 - โครงการศูนย์ข้อมูลอ้จฉริยะด้านผลิตภาพ (Productivity Intelligence Unit)
 - โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัย
 - โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร
 - โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
 - ศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ)
 - โครงการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนด้วย Water footprint ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก
 - โครงการยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Good practices on Productivity and Continuous Improving to Carbon Label)
 - โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิค (Technical Textile) เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 12 สาขาในอนาคต
 - โครงการพัฒนา Model เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร
 - โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการเตือนภัยและระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค
 - โครงการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 - โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สศอ. ประจำปีงบประมาณ 2558
 - จ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
 - จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 - จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักบริหารกลาง
 - จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
 - จ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
 - จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
 - งานสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมรายเดือนเพื่อจัดทำดัชนีอุตสาหกรรม
 - จ้างแปลข้อมูลในเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภาคภาษาอังกฤษ
 - จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบงานหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
 - จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานจัดเก็บข้อมูลสำหรับนักวิชาการ
 - สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล พร้อมเรียงอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 - จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา
 - จ้างเหมาพนักงานบำรุงอาคาร
 - จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 - จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 - จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ
 
     
Close (X)