ขอบเขตงาน รายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลาง

 
 
งบประมาณปี 2559
 - จัดงานประชุมวิชาการ OIE Forum
 - จัดซื้อข้อมูล Global Trade Atlas
 - โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติ (Automation) ของไทยให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศ CLMV
 - โครงการหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ
 - โครงการพัฒนาข้าราชการ สศอ. ให้เป็นกำลังคนคุณภาพรองรับระบบการสืบทอดตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 - โครงการศึกษาเพื่อวางแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวางยุทธศาสตร์ชาติแห่งอนาคต (Center of Excellence for Foresight)
 - โครงการจัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมกับต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
 - โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐภายใน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 -  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับป้ายข้อมูลรถยนต์ (Eco Sticker)
 - โครงการสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม ปี 2558 (ครั้งที่ 2)
 - งานจ้างสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมรายเดือนเพื่อจัดทำดัชนีอุตสาหกรรม (ครั้งที่ 2)
 - โครงการ Intelligence Unit สศอ. ปี 2559
 - จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (แก้ไข)
 - งานจ้างสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมรายเดือนเพื่อจัดทำดัชนีอุตสาหกรรม (แก้ไข)
 - โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 - โครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้น (Precision Air) สำหรับห้องปฏิบัติการ (แก้ไข)
 - โครงการสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม ปี 2558
 - โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สศอ. ประจำปีงบประมาณ 2559
 - โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนที่มีศักยภาพสูง ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดเชียงรายและนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แก้ไข)
 - โครงการการสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม ปี 2558
 - โครงการการบริหารจัดการความรู้ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้น (Precision Air) สำหรับห้องปฏิบัติการ
 - โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย
 - จัดซื้อข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
 - โครงการศึกษาและประเมินรูปแบบการสร้างศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อรุกตลาดอาเซียน (ระยะที่ 2)
 - โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์
 - โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 - จ้างแปลข้อมูลในเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภาคภาษาอังกฤษ
 - โครงการเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย กับระบบการผลิต การตลาด และการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน (แก้ไข)
 - โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนที่มีศักยภาพสูง ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดเชียงรายและนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 - โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก
 - โครงการศึกษาโอกาสการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อตอบสนองสังคมผู้สูงอายุ(แก้ไข)
 - งานจ้างสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมรายเดือนเพื่อจัดทำดัชนีอุตสาหกรรม(แก้ไข)
 - การศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับการขยายตัวในตลาดใหม่ (แก้ไข)
 - จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปก (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)
 - จ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (กลุ่มตรวจสอบภายใน)
 - จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักนโยบายอุตสาหกรรมมหาภาค)
 - โครงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม (แก้ไข)
 - โครงการศึกษาและประเมินรูปแบบการสร้างศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อรุกตลาดอาเซียน (ระยะที่ 2)
 - จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 - จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)
 - จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักบริหารกลาง)
 - จ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ)
 - จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2559 (ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)
 - จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
 - จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องสมุด
 - จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 - จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 - โครงการจัดทำตารางความเชื่อมโยงระหว่างสินค้าอุปโภคบริโภคและการผลิตภาคอุตสาหกรรม
 - โครงการจัดทำแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน
 - โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อรองรับการเชื่อมโยงในภูมิภาคด้วยเศรษฐกิจดิจิตอล (แก้ไข)
 - โครงการศึกษายุทธศาสตร์ภาคอุตสาหกรรมของประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อพัฒนาและกำหนดตำแหน่งยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไทยในอนาคต (แก้ไข)
 - โครงการศึกษาโอกาสการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อตอบสนองสังคมผู้สูงอายุ
 - โครงการพัฒนาสารสนเทศยานยนต์
 - จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบงานหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
 - จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานจัดเก็บข้อมูลสำหรับนักวิชาการ
 - โครงการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 - โครงการศึกษาการแสวงหาโอกาสและความร่วมมือจากนโยบายและยุทธศาสตร์ภาคอุตสาหกรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมไทย
 - โครงการจัดทำและพัฒนาแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและผลกระทบภาคอุตสาหกรรม
 - โครงการจัดทำ Purchasing Managers Index (PMI)
 - โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการ
 - โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 - โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก
 - โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
 - โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
 - งานจ้างสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมรายเดือนเพื่อจัดทำดัชนีอุตสาหกรรม
 - จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
 - จ้างฝึกอบรม/สัมมนาตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 - ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 18 รายการ
 - โครงการจัดซื้อบริการฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 - การศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับการขยายตัวในตลาดใหม่
 - โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร
 - โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
 -  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา
 - โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัย
 - เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล พร้อมเรียงอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
 - ศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ)
 - โครงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม
 - โครงการเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย กับระบบการผลิต การตลาด และการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
 - โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการของไทยภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
 - โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อรองรับการเชื่อมโยงในภูมิภาคด้วยเศรษฐกิจดิจิตอล
 - โครงการศึกษายุทธศาสตร์ภาคอุตสาหกรรมของประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อพัฒนาและกำหนดตำแหน่งยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไทยในอนาคต
 - โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศจีนรายมณฑล ระยะที่ 2)
 - จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
 - จ้างเหมาพนักงานบำรุงรักษาอาคาร จำนวน ๓ อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
 - จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๔ อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
 - จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคาร สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
 
 
     
Close (X)