ขอบเขตงาน รายละเอียดค่าใช้จ่าย และราคากลาง

 
 
งบประมาณปี 2560
 - การจัดงานประชุมเชิงวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (23/05/2560)
 - โครงการจัดทำวีดิทัศน์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (09/05/2560)
 - ปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กับ สปอ.(26/04/2560)
 - การจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2559 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (05/04/2560)
 - ซื้อหมึกปรินเตอร์ จำนวน 21 รายการ (21/02/2560)
 - จ้างปรับปรุงลิฟท์ จำนวน 2 ตัว (ครั้งที่ 2) (20/02/2560)
 - โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 - โครงการ จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาอุณหภูมิและความชื้นในห้องปฎิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 - โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีจากปาล์มน้ำมัน (แก้ไขครั้งที่ 2)
 - โครงการจ้างเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา กลุ่มบริหารการคลังและพัสดุ
 - ซื้อหมึกปรินเตอร์ จำนวน 10 รายการ
 - จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (VM WARE) ครั้งที่ 2
 - โครงการ ปรับปรุงลิฟท์ จำนวน 2 ตัว
 - โครงการ ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 3 เครื่อง
 - โครงการ การสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลิตภาพ และผลประกอบการอุตสาหกรรมปี 2559 ครั้งที่ 2
 - ร่างโครงการ การสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลิตภาพ และผลประกอบการอุตสาหกรรมปี 2559 ครั้งที่ 2
 - โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีจากปาล์มน้ำมัน (แก้ไขครั้งที่ 1)
 - โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 - โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีปาล์มนำมัน
 - โครงการจัดทำ Purchasing Managers Index (PMI) ครั้งที่ 4
 - จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (VM WARE)
 -  โครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3
 - จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 - โครงการจัดทำ Purchasing Managers Index (PMI) ครั้งที่ 3
 - โครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2
 - โครงการสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม ปี 2559
 - โครงการพัฒนาสารสนเทศยานยนต์ (ปรับปรุง)
 - โครงการจัดซื้อข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
 - ร่างโครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2
 - จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักบริหารกลาง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 - โครงการบริหารการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ (แก้ไข)
 - โครงการจัดทำและพัฒนาแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและผลกระทบภาคอุตสาหกรรม (แก้ไข)
 - โครงการศึกษามูลค่าการค้าจากมูลค่าเพิ่ม (Trade in Value Added) ของภาคอุตสาหกรรมไทย (แก้ไข)
 - จ้างเปลี่ยนเมนสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ
 - โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับป้ายข้อมูลรถยนต์ (Eco Sticker)
 - โครงการจัดทำ Purchasing Managers Index (PMI) ครั้งที่ 2
 - โครงการบริหารการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ
 - โครงการศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity)
 - ร่างโครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 - การจ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สศอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 - โครงการศึกษากลยุทธ์การเปิดเสรีด้านการลงทุนและบริการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมไทย (แก้ไข)
 - โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก
 - โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและเตือนภัย
 - โครงการจ้างแปลข้อมูลในเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภาคภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2
 - โครงการศึกษากลยุทธ์การเปิดเสรีด้านการลงทุนและบริการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมไทย
 - โครงการ Intelligence Unit สศอ. ปี 2560
 - จ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 - จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 - โครงการ การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 - โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กและโลหการ
 - โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
 - โครงการพัฒนาสารสนเทศยานยนต์
 - โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 - โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก
 - โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
 - สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2
 - การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 - การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารการคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 - จ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา สำนักขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 - โครงการศึกษาและพัฒนาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพื่อการรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ (แก้ไข)
 - โครงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม (แก้ไข)
 - จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 - การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ส่วนข้อมูลและสถิติเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ศุนย์สารสนเทศเศษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 - จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา กลุ่มประชาสัมพันธ์และบริการห้องสมุด สำนักบริหารกลาง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 - จ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 - จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 - จัดจ้างทำจุลสารรายเดือน (OIE Share) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 - จ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานธุรการ สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 - การจ้างจัดทำสื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เรื่อง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ประจำปีงบประมาณ 2559
 - จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคาร สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 - จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการ)
 - จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา
 - จ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 - โครงการจัดซื้อบริการฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 - โครงการ งานจ้างสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน
 - เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล พร้อมเรียงอัตโนมัติ
 - โครงการจัดทำและพัฒนาแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและผลกระทบภาคอุตสาหกรรม
 - โครงการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 - โครงการศึกษามูลค่าการค้าจากมูลค่าเพิ่ม (Trade in Value Added) ของภาคอุตสาหกรรมไทย
 - โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร
 - โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา
 - โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ)
 - โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
 - โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการของไทยภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ระยะที่ 2
 - โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อรองรับการเชื่อมโยงในภูมิภาคด้วยเศรษฐกิจดิจิตอล ระยะที่ 2
 - โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่มีความพร้อมในการเชื่อมโยง จัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูล เพื่อสนับสนุนการพัฒนา Industrial Economics Center ระยะที่ 1
 - จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 - ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 24 รายการ
 - โครงการศึกษาและพัฒนาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพื่อการรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่
 - โครงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม
 - โครงการจัดทำ Purchasing Managers Index (PMI)
 - สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา
 - จ้างแปลเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภาคภาษาอังกฤษ
 - จ้างเหมาพนักงานบำรุงรักษาอาคาร จำนวน 3 อัตรา
 - สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ
 - จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและอุปกรณ์
 
 
     
Close (X)