Blank   
สศอ. ร่วมงาน “อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ” ประจำปี
      พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศและหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในการเปิดงาน “อุตสา...
สศอ. จัดกิจกรรมสื่อมวลชนศึกษาดูงาน ประจำปี
      สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสื่อมวลชนศึกษาดูงาน (Press Tour) ประจำปี 2557 โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้า...
สศอ. แถลงข่าว MPI ไตรมาสที่ 2/57 หดตัว 5.0%
      ดร.สมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ไตรมาส 2/2557 หดตัว 5....
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล Eco Car รุ่นที่ 2

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

 

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม :
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ : คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม : สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง :
 
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง สอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๔ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำหนังสือรวบรวมบทสรุปผู้บริหารโครงการศึกษาว่าจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ :

  OIE downloadTOR งานมหกรรมสินค้า 72 ปี อก. ซื้อของไทย ใช้ของดี SMEs ยั่งยืน คืนความสุขสู่ประชาชน
  OIE Animation about AEC OIE IndustKonwledge
  ETDA survey Internet ประกาศราคากลางของหน่วยงานที่ไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-gp
  GES Survey Online
Close (X)