ไฟล์ประกอบงานสัมมนาวิชาการ OIE FORUM 2014 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
สศอ. จัดแถลงข่าวประเด็น
      นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เผยแนวทางดำเนินการแก้ปัญหาวิกฤตราคายางพาราตกต่ำแ...
สศอ. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
      นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สศอ. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เ...
สศอ. แถลงข่าวประเด็น “ความร่วมมือ JTEPA
      นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เผยผลการหารือความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย–ญ...
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล Eco Car รุ่นที่ 2

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

 

ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ : ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ :
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ : คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม : สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง :
 
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดเก็บ ติดตาม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลอุตสาหกรรมรายเดือน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง ผลการพิจารณาการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : ร่างข้อกำหนดและขอบเขต งานจัดเก็บ ติดตาม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลอุตสาหกรรมรายเดือน :

สศอ. ดำเนินการแก้ปัญหาวิกฤตยางพาราไทย กำหนดมาตรการเพิ่มอุปสงค์การใช้ยางพารา สร้างกลไกผลักดันราคายางให้สูงขึ้น คาดส่งผลทำให้อุตฯ ยางพาราไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน :

สศอ. เผยผลการหารืออุตสาหกรรมเหล็กไทย – ญี่ปุ่น (JTEPA) ไทยได้รับโควตานำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อน และความร่วมมือด้านวิชาการจากญี่ปุ่น :

สศอ. เผย MPI ภาพรวมตลอดปี 2557 หดตัวร้อยละ 4 แต่มีการฟื้นตัวที่ดีขึ้นในเดือนตุลาคม โดยหดตัวน้อยลงร้อยละ 2.9 คาดการณ์ปี 2558 ภาคอุตสาหกรรมจะมีการขยายตัวดีขึ้นร้อยละ 3-4 :

สศอ. เผยอนาคตอุตสาหกรรมไทยหลังการปฏิรูปเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น คาดขยายตัวได้ ๓-๔% และกำลังซื้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อย :

  OIE downloadTOR ประกาศราคากลางของหน่วยงานที่ไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-gp
  OIE Animation about AEC OIE IndustKonwledge
  ETDA survey Internet GES Survey Online
ETDA survey Internet
Close (X)