สศอ. ต้อนรับนายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย
     ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้า สศอ. ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักง...
สศอ. จัดงานสัมมนาหัวข้อ “อุตสาหกรรมอนาคตไทย :
      นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาหัวข้อ “อุตสาหกรรมอ...
สศอ. สรุปผลดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกันยายน
      นายอนันต์ อัศวโสภณกุล ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการปร...
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล Eco Car รุ่นที่ 2

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

 

ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ : ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ :
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ : คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม : สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง :
 
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม ปี 2557 : โครงการสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม ปี 2557 : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ :

  OIE downloadTOR ประกาศราคากลางของหน่วยงานที่ไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-gp
  OIE Animation about AEC OIE IndustKonwledge
  ETDA survey Internet GES Survey Online
ETDA survey Internet
Close (X)