ไฟล์ประกอบงานสัมมนาวิชาการ OIE FORUM 2014 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
สศอ. แถลงข่าวประเด็น "ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)
      นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม แถลงข่าวประเด็น "ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ...
สศอ.
      นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์...
การเปิดตัวระบบป้ายข้อมูลรถยนต์ “ECO
      สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน การเปิดตัวระบบป้ายข้อมูลรถยนต์ “ECO Sticker” และพิธีลงนามบันทึกค...
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล Eco Car รุ่นที่ 2

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

 

ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ : ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ :
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ : คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม : สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง :
 
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง ผลการพิจารณาการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การศึกษาวิจัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง ผลการพิจารณาการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดเก็บ ติดตาม ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลอุตสาหกรรมรายเดือน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ :

  OIE downloadTOR ประกาศราคากลางของหน่วยงานที่ไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-gp
  OIE Animation about AEC OIE IndustKonwledge
  ETDA survey Internet รางวัลอุตสาหกรรม
ETDA survey Internet
Close (X)