อินโฟกราฟฟิก สศอ. - INFO : OIE
ชมทั้งหมด  
ส่งแบบ ร.ง 8 โทรสาร 0 2202 4346, 0 2644 9427 หรืออีเมล์ survey_monthly@oie.go.th ติดต่อสอบถาม 0 2202 4347, 48, 50, 54, 60, 0 2354 3137-9
OIE FORUM 2016
      29 กรกฎาคม 2559, ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจไทยยุ...
THAILAND INDUSTRY EXPO 2016
     26 กรกฎาคม 2559 นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายสุรพล ชามาตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุ...
     3 สิงหาคม 2559 ดร. สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ครั้งที่ 3/2559 โดยมีน...
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล Eco Car รุ่นที่ 2

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

 

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรี

 

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม :
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ : คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม : แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง :
 
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง :
 
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการ การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจ้างแปลเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภาคภาษาอังกฤษ : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่องสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 :
Close (X)