ส่งแบบ ร.ง 8 โทรสาร 0 2202 4346, 0 2644 9427 หรืออีเมล์ survey_monthly@oie.go.th ติดต่อสอบถาม 0 2202 4347, 48, 50, 54, 60, 0 2354 3137-9
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
      สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ระดมความคิดผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันร่วมวางแนวทางการพัฒนา “อุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคอล&rdq...
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดสัมมนาเสนอผลการศึกษา
     สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดสัมมนาเสนอผลการศึกษา โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจการศึกษาและแรงงาน LEED-X ...
สศอ.
      นางสาวสมพิศ นาคสุข ผู้อำนวยการส่วนดัชนีอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รับมอบโล่ป...
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล Eco Car รุ่นที่ 2

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

 

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่ 9/2559 เรื่อง ผลการพิจารณประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชกาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (ปรับปรุงเพิ่มเติม) : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม :
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ : คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม : แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง :
 
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง :
 
จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ : งานสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมรายเดือนเพื่อจัดทำดัชนีอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการ การบริหารจัดการความรู้ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 :

  OIE downloadTOR ประกาศราคากลางของหน่วยงานที่ไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-gp
  OIE Animation about AEC OIE IndustKonwledge
  ETDA survey Internet รางวัลอุตสาหกรรม
ETDA survey Internet
Close (X)