Blank   
สศอ. จัดสัมมนา “Thailand Medical Devices : Ready to Move
      ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา “Thailand Medical Devices : Ready to Move Forward”...
สศอ. จัดเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง
      สำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง “ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม หลัง คส...
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ
      ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยมี ดร.สมชาย หาญหิรัญ ผู...
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล Eco Car รุ่นที่ 2

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

 

ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ : ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ :
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ : คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม : สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง :
 
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์จุลสารรายเดือน สศอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง สอบราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สศอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 :

  OIE downloadTOR ประกาศราคากลางของหน่วยงานที่ไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-gp
  OIE Animation about AEC OIE IndustKonwledge
  ETDA survey Internet GES Survey Online
Close (X)