ไฟล์ประกอบงานสัมมนาวิชาการ OIE FORUM 2014 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
สศอ. จัดการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี
      นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสต...
สศอ. จัดสัมมนาเรื่อง
      สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนาเรื่อง “ระบบ ป้ายข้อมูลรถยนต์เพื่อรองรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถ...
สศอ. จัดแถลงข่าวประเด็น “สศอ.
      นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยการชี้ช่องเก็บเกี่ยวการใช้สิทธิประโยชน์ด้...
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล Eco Car รุ่นที่ 2

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

 

ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ : ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ :
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ : คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม : สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง :
 
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง ผลการพิจารณาการเสนอราคาประกวดราคาจ้างสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม ปี 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ :
ไม่มีไฟล์แนบ

  OIE downloadTOR ประกาศราคากลางของหน่วยงานที่ไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-gp
  OIE Animation about AEC OIE IndustKonwledge
  ETDA survey Internet GES Survey Online
ETDA survey Internet
Close (X)