อินโฟกราฟฟิก สศอ. - INFO : OIE
ชมทั้งหมด  
ส่งแบบ ร.ง 8 โทรสาร 0 2202 4346, 0 2644 9427 หรืออีเมล์ survey_monthly@oie.go.th ติดต่อสอบถาม 0 2202 4347, 48, 50, 54, 60, 0 2354 3137-9
      16 มิถุนายน 2559 นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยมี หน่วยง...
      16 มิถุนายน 2559 นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธาน งานเสวนา Afternoon Talk ในหัวข้อ “...
ศึกษาดูงาน บริษัท วาย.เอส.เอส.
      16 มีนาคม 2559 คณะเจ้าหน้าที่ สศอ. ศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และกระบวนการผลิต ของ บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประ...
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล Eco Car รุ่นที่ 2

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

 

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรี

 

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง รับโอนข้าราชการ : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม :
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ : คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม : แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง :
 
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง :
 
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Firewall จำนวน 1 เครื่อง : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่องผลการประกวดราคาจ้างจัดงานประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) : ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างการจัดงานประชุมวิชาการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (OIE Forum) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านคุณสมบัติไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน :

สัมมนาจัดเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมรายเดือน

สัมมนาเศรษฐกิจดิจิตอล 27มิย59

auto part day 28 29 กย59

  OIE downloadTOR ประกาศราคากลางของหน่วยงานที่ไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-gp
icon email
  OIE Animation about AEC OIE IndustKonwledge
  ETDA survey Internet รางวัลอุตสาหกรรม
ETDA survey Internet
CDC
Close (X)