อินโฟกราฟฟิก สศอ. - INFO : OIE
ชมทั้งหมด  
ส่งแบบ ร.ง 8 โทรสาร 0 2202 4346, 0 2644 9427 หรืออีเมล์ survey_monthly@oie.go.th ติดต่อสอบถาม 0 2202 4347, 48, 50, 54, 60, 0 2354 3137-9
ศึกษาดูงาน บริษัท วาย.เอส.เอส.
      16 มีนาคม 2559 คณะเจ้าหน้าที่ สศอ. ศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และกระบวนการผลิต ของ บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประ...
เยี่ยมชมโรงงานกลุ่มบริษัท สุขสมบูรณ์
      15 มีนาคม 2559 นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายสุรพล ชามาตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และคณะ เข้...
      พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศร...
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล Eco Car รุ่นที่ 2

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

 

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม :
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ : คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม : แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง :
 
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง :
 
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 :

สัมมนาจัดเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมรายเดือน

  OIE downloadTOR ประกาศราคากลางของหน่วยงานที่ไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-gp
OIE downloadTOR ETDA survey
icon email
  OIE Animation about AEC OIE IndustKonwledge
  ETDA survey Internet รางวัลอุตสาหกรรม
ETDA survey Internet
Close (X)