อินโฟกราฟฟิก สศอ. - INFO : OIE
ชมทั้งหมด  
ส่งแบบ ร.ง 8 โทรสาร 0 2202 4346, 0 2644 9427 หรืออีเมล์ survey_monthly@oie.go.th ติดต่อสอบถาม 0 2202 4347, 48, 50, 54, 60, 0 2354 3137-9
หารือแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า
     24 มิถุนายน 2559 นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม หารือแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย...
ยุทธศาสตร์ 3
     24 มิถุนายน 2559 นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาของ สศอ. เรื่อง “ยุทธศาสตร์ 3 อ...
      16 มิถุนายน 2559 นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยมี หน่วยง...
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล Eco Car รุ่นที่ 2

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

 

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง กระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญของของในเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรี

 

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง รับโอนข้าราชการ : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม :
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ : คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม : แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง :
 
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง :
 
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Firewall ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Firewall จำนวน ๑ เครื่อง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านคุณสมบัติไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Firewall จำนวน 1 เครื่อง :

oie forum 2016

สัมมนาจัดเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมรายเดือน

auto part day 28 29 กย59

  OIE downloadTOR ประกาศราคากลางของหน่วยงานที่ไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-gp
icon email
  OIE Animation about AEC OIE IndustKonwledge
  ETDA survey Internet รางวัลอุตสาหกรรม
ETDA survey Internet
CDC
Close (X)