Blank   
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมพบผู้ประกอบการ
      นายอนันต์ อัศวโสภณกุล ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และคณะเข้าเยี่ยมพบผู้ประกอบการ บริษัท คาวาซูมิ ลาบอราทอรี่ (ประเทศไทย...
สศอ. ร่วมงาน “อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ” ประจำปี
      พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศและหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในการเปิดงาน “อุตสา...
สศอ. จัดกิจกรรมสื่อมวลชนศึกษาดูงาน ประจำปี
      สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสื่อมวลชนศึกษาดูงาน (Press Tour) ประจำปี 2557 โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้า...
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล Eco Car รุ่นที่ 2

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

 

ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ :
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ : คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม : สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง :
 
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล พร้อมเรียงอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานพนักงานบำรุงรักษาอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 :

  OIE downloadTOR งานมหกรรมสินค้า 72 ปี อก. ซื้อของไทย ใช้ของดี SMEs ยั่งยืน คืนความสุขสู่ประชาชน
  OIE Animation about AEC OIE IndustKonwledge
  ETDA survey Internet ประกาศราคากลางของหน่วยงานที่ไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-gp
  GES Survey Online
Close (X)