สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
      นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดัชนีผลผลิตอุตสาหก...
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมีนาคม ปี
      นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม แถลงข่าวประเด็น "ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ...
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
      สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการระดับปฏิบัติการ ชำนาญงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานข้าราชการหล...
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล Eco Car รุ่นที่ 2

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการในการขออนุมัตินำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น โดยได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

 

ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ : ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ :
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ : คู่มือการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม : สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง :
 
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๕๗ สศอ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) : ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การศึกษาวิจัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 : ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การศึกษาวิจัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เรื่อง ประการรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน :

  OIE downloadTOR ประกาศราคากลางของหน่วยงานที่ไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-gp
  OIE Animation about AEC OIE IndustKonwledge
  ETDA survey Internet รางวัลอุตสาหกรรม
ETDA survey Internet
Auto Parts Tech Day 2015
Close (X)