ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
ดูข้อมูลข่าวย้อนหลัง เดือน ปี พ.ศ.
   
 • เปิดตัวกิจกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Kick Off) ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “Innovation For Future” (16/01/2562)
 • การประชุมหารือ เรื่องการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (24/01/2562)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม และไตรมาสที่ 4/2561” (29/01/2562)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบอัตโนมัติให้หน่วยงานภาครัฐ (05/02/2562)
 • การประชุม เรื่อง การเร่งรัดยกระดับมาตรฐานมลพิษรถยนต์เป็น Euro 5 และ 6 เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็ก(08/02/2562)
 • งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลไกการขับเคลื่อน Industrial Transformation Platform(15/02/2562)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นผู้นำในการประกาศเจตนารมณ์มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ (15/02/2562)
 • กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ กับผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจอุตสาหกรรม "MOI SPORT DAY 2019"(12/02/2562)
 • งานสัมมนารับฟังข้อคิดเห็นและเผยแพร่ผลการศึกษา “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ (สทอ.) ระยะที่ 1"(20/02/2562)
 • นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา Quality and Safety Management for Packaging Industry(20/02/2562)
 • นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวปิดโครงการฝึกอบรม Third Country Training Programme (20/02/2562)
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ขยับกาย ขยับใจ ป้องกันภัย Office Syndrome” (25/02/2562)
 • จัดการประชุมบูรณาการความร่วมมือภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วยการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก” (25/02/2562)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนแรกปี 2562” (26/02/2562)
 • นายธีรทัศน์ อิศรางกูล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม (27/02/2562)
 • นายกฤศ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0(01/03/2562)
 • นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม นำแจกันดอกไม้ถวายหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ(04/03/2562)
 • นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรมและคณะกรรมการจัดทำหนังสือเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศไทย (05/03/2562)
 • กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือรถยนต์ 12 แบรนด์ รวมพลังแสดงเจตจำนงการยกระดับมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศเป็น Euro 5 สำหรับรถยนต์ทุกคันภายในปี 2564(12/03/2562)
 • คณะผู้บริหาร สศอ. ร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และการประกาศเกียรติคุณ คนดี ศรี กสอ. ประจำปี 2561” (12/03/2562)
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดการประชุมหารือ 4 ค่ายรถยนต์เรื่อง “การลงทุนผลิตรถยนต์ ECO EV ” เป็นการประชุมร่วม 4 ค่ายรถยนต์ (15/03/2562)
 • งาน KM Kick off ประจำปีงบประมาณ 2562 (15/03/2562)
 • ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน” และกิจกรรม "รวมพลัง สศอ. โปร่งใส ไร้ทุจริต" (18/03/2562)
 • การประชุม Thailand-Japan Policy Dialogue on Promotion of Circular Economy Cooperation(19/03/2562)
 • การต้อนรับ บรรยายสรุปและหารือ การกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ประสบการณ์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในภาคอุตสาหกรรมไทย ให้กับคณะผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมของบังกลาเทศ(19/03/2562)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สศอ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ครบรอบ 50 ปี (25/03/2562)
 • ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์แนวหน้า (25/03/2562)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ปี 2562” (26/03/2562)
 • ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ( สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 49 ปี สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (27/03/2562)
 • ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 55 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (28/03/2562)
 • งานสัมมนา เรื่อง "Medical Textiles : นวัตกรรมสิ่งทอไทย ฟันเฟืองใหม่สู่อุตสาหกรรมอนาคต" (01/04/2562)
 • ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สศอ. เข้าร่วมงาน "สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2562" (03/04/2562)
 • งานเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "ยูโร 5/EV" แก้ปมมลพิษหรือ จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย?!? (03/04/2562)
 • คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สศอ. ร่วมกันรดน้ำขอพร นายณัฐพล รังสิตพล (ผศอ.)(19/04/2562)
 • นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เข้าตรวจเยี่ยมกระทรวงอุตสาหกรรม(22/04/2562)
 • นางเพ็ญวิภา ไตรศิริพานิช ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 เป็นประธานการประชุมหารือระบบ ECO Sticker (26/04/2562)
 • นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม และไตรมาสแรก ปี 2562”(30/04/2562)
 • นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม(30/04/2562)
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินงานปี 2560-2561 โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ(01/05/2562)
 • คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าตรวจราชการ แนะนำ ติดตามผลการปฏิบัติราชการ และปรึกษาหารือแนวทาง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่าง ๆ (10/05/2562)
 • งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 77 ปี (10/05/2562)
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการมองอนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next Generation Automotive Industry Foresight Workshop)(10/05/2562)
 • พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (14/05/2562)
 • นายนรา สวนแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นำเสนอการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 3/62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” (15/05/2562)
 • นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (17/05/2562)
 • ข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย(23/05/2562)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10(23/05/2562)
 • นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนเมษายน ปี 2562”(28/05/2562)
 • งานสัมมนาเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs “Future Automative Forum”(28/05/2562)
 • ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ก้าวสู่ปีที่ 43 (30/05/2562)
 • นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม (30/05/2562)
 • นายดุสิต อนันตรักษ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการชี้นำและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม เข้าร่วมเสวนา โอกาสการลงทุนอุตสาหกรรม EV (05/06/2562)
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์” (07/06/2562)
 • แถลงข่าว “สศอ. ผนึกพลังทุกภาคส่วนเดินหน้ามาตรการ ปี 62 ดันการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ พร้อมเปิดตัว ITP ใน Robotics Cluster Pavilion"(07/06/2562)
 • งาน “The Second Thailand-Japan Cooperation Dialogue on Next Generation Vehicles” (07/06/2562)
 • นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย (Hong Kong Economic and Trade Office: HKETO) (18/06/2562)
 • นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “2019 SEAISI Conference & Exhibition” (18/06/2562)
 • นายกฤศ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมระดมสมอง เรื่อง "สถานการณ์ปัจจุบันและการปรับตัวเพื่อรองรับแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก"(18/06/2562)
 • พิธีเปิดงาน Manufacturing Expo 2019(21/06/2562)
 • พิธีเปิดงาน Robotics Cluster Pavilion ในงาน Manufacturing Expo 2019(21/06/2562)
 • งาน ประชุมวิชาการ ASEAN Industrial transformation to Industry 4.0(21/06/2562)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2562” (25/06/2562)
 • งานสัมมนา Samart Medicaldevices Design for Sustainble Society เปิดโลกการออกแบบเครื่องมือแพทย์เพื่อสังคมที่ยั่งยืน (25/06/2562)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดทำระบบป้ายแสดงข้อมูลรถจักรยานยนต์ตามมาตรฐานสากล (ECO Sticker) (25/06/2562)
 • นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน งาน GFT & GMS 2019 มหกรรมแสดงสินค้าวัสดุ และอุปกรณ์เพื่อตกแต่งเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ (04/07/2562)
 • การเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “อุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มไทย – กัมพูชา การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายในอนาคต” (04/07/2562)
 • การสัมมนาเชิงลึก เรื่อง Medical Textiles : ขับเคลื่อน Medical Textiles เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร(04/07/2562)
 • ตัวแทนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 31 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT(11/07/2562)
 • คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”(10/01/2562)
 • พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562(07/01/2562)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สศอ. เข้าขอพรปีใหม่จาก นายอุตตม สาวนายน (07/01/2562)
 • การประชุมหารือโครงการลงทุนจัดตั้ง Bio Hub ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา (26/12/2561)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2561” (25/12/2561)
 • คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เข้าศึกษาดูงาน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี(24/12/2561)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการจัดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม(07/12/2561)
 • พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (07/12/2561)
 • ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครบรอบ 46 ปี(14/12/2561)
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ” (14/12/2561)
 • นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน “KM Smart Activity ขยับร่างป้องกันออฟฟิศซินโดรม” (11/07/2561)
 • การอบรมหลักสูตร “ยุทธศาสตร์การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Strategic Management on Industrial Economic Big Data)” (11/07/2561)
 • งานสัมมนาเชิงวิชาการ “ติดอาวุธผู้ประกอบการด้วย Big Data”(25/07/2561)
 • เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เข้าร่วมศึกษาดูงาน Smart Office LINE Company (Thailand) Limited (25/07/2561)
 • ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เข้าพบคุณสันติ จิรพรพนิต บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ข่าวสด(25/07/2561)
 • นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน ปี 2561” (31/07/2561)
 • คณะผู้บริหาร สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์(08/08/2561)
 • นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Eastern Economic Corridor (EEC) Workshop" (14/08/2561)
 • กิจกรรมประกวดต้นแบบการปรับปรุงกระบวนการ ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 (OIE Improvement Idol Award 2018) (24/08/2561)
 • แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม ปี 2561” เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index - MPI) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (29/08/2561)
 • งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์ สศอ. ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0” (03/09/2561)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนา the 4th Automotive Engineers Forum in Bangkok (03/09/2561)
 • สศอ. จัดกิจกรรม PMQA DAY ประจำปี 2561 (07/09/2561)
 • นางสาวสมจิตต์ เอี่ยมวรชัย เลขานุการกรม สศอ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2561” (07/09/2561)
 • งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ครบรอบ 27 ปี(07/09/2561)
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดการประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจำปี 2561 “OIE FORUM 2018 GEAR UP SIAM INDUSTRY เร่งเครื่องอุตสาหกรรมไทย ทะยานไกลสู่อนาคต” (12/09/2561)
 • นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมที่เป็น New S-curve (D5)(12/09/2561)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม ปี 2561”(25/09/2561)
 • นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน เพื่อการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี (03/10/2561)
 • การประชุม Green Industry Conference (GIC) ครั้งที่ 5 และในโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างไทย – UNIDO (04/10/2561)
 • นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจรองรับ Bioeconomy (10/10/2561)
 • ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปี (10/10/2561)
 • กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” (31/08/2561)
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม KM Smart Sharing ถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การจัดทำโครงการภายใต้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับต่างประเทศ”(11/10/2561)
 • ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี(12/10/2561)
 • ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์คมชัดลึก (16/10/2561)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (16/10/2561)
 • ตัวแทนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี (19/10/2561)
 • กิจกรรม KM Activity ครั้งที่ 3 เรื่อง “ปั่นดื่มดีมีสุข น้ำปั่นเพื่อสุขภาพ” (19/10/2561)
 • แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนกันยายน และไตรมาส 3 ปี 2561” (30/10/2561)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจของกระทรวงต่าง ๆ เพื่อหารือร่วมกัน(02/11/2561)
 • นายอดิทัต วะสีนนท์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม(02/11/2561)
 •  

  จำนวนทั้งหมด 573 รายการ จำนวน 6 หน้า

  1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>
   
       
  Close (X)