ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
ดูข้อมูลข่าวย้อนหลัง เดือน ปี พ.ศ.
   
 • คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”(10/01/2562)
 • พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562(07/01/2562)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สศอ. เข้าขอพรปีใหม่จาก นายอุตตม สาวนายน (07/01/2562)
 • เปิดตัวกิจกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Kick Off) ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “Innovation For Future” (16/01/2562)
 • การประชุมหารือ เรื่องการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (24/01/2562)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม และไตรมาสที่ 4/2561” (29/01/2562)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบอัตโนมัติให้หน่วยงานภาครัฐ (05/02/2562)
 • การประชุม เรื่อง การเร่งรัดยกระดับมาตรฐานมลพิษรถยนต์เป็น Euro 5 และ 6 เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็ก(08/02/2562)
 • งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลไกการขับเคลื่อน Industrial Transformation Platform(15/02/2562)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นผู้นำในการประกาศเจตนารมณ์มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ (15/02/2562)
 • กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ กับผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจอุตสาหกรรม "MOI SPORT DAY 2019"(12/02/2562)
 • งานสัมมนารับฟังข้อคิดเห็นและเผยแพร่ผลการศึกษา “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ (สทอ.) ระยะที่ 1"(20/02/2562)
 • นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา Quality and Safety Management for Packaging Industry(20/02/2562)
 • นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวปิดโครงการฝึกอบรม Third Country Training Programme (20/02/2562)
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ขยับกาย ขยับใจ ป้องกันภัย Office Syndrome” (25/02/2562)
 • จัดการประชุมบูรณาการความร่วมมือภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วยการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก” (25/02/2562)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนแรกปี 2562” (26/02/2562)
 • นายธีรทัศน์ อิศรางกูล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม (27/02/2562)
 • นายกฤศ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0(01/03/2562)
 • นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม นำแจกันดอกไม้ถวายหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ(04/03/2562)
 • นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรมและคณะกรรมการจัดทำหนังสือเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศไทย (05/03/2562)
 • กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือรถยนต์ 12 แบรนด์ รวมพลังแสดงเจตจำนงการยกระดับมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศเป็น Euro 5 สำหรับรถยนต์ทุกคันภายในปี 2564(12/03/2562)
 • คณะผู้บริหาร สศอ. ร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และการประกาศเกียรติคุณ คนดี ศรี กสอ. ประจำปี 2561” (12/03/2562)
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดการประชุมหารือ 4 ค่ายรถยนต์เรื่อง “การลงทุนผลิตรถยนต์ ECO EV ” เป็นการประชุมร่วม 4 ค่ายรถยนต์ (15/03/2562)
 • งาน KM Kick off ประจำปีงบประมาณ 2562 (15/03/2562)
 • ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน” และกิจกรรม "รวมพลัง สศอ. โปร่งใส ไร้ทุจริต" (18/03/2562)
 • ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ณ พระบรมหาราชวัง(03/01/2561)
 • พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561(05/01/2561)
 • นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 แด่ นายพสุ โลหารชุน(08/01/2561)
 • การประชุมหารือ เรื่องการบูรณาการมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยฯ (19/01/2561)
 • นายอิทธิชัย ยศศรี ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และสถาบันเครือข่าย กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปสับปะรด(23/01/2561)
 • นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธาน และนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการร่วม การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ (30/01/2561)
 • นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงข่าวดัชนีอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม และไตรมาส 4/2560 (31/01/2561)
 • นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV) ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (01/02/2561)
 • นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ การจัดการข้อร้องเรียน และการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ 4.0" (12/02/2561)
 • เปิดงาน “เปิดตัวการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Kickoff) ประจำปี 2561” (12/02/2561)
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม” (21/02/2561)
 • เยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิต ณ บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด จ.สมุทรปราการ(21/02/2561)
 • เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ณ บริษัท ฟาบริเนท จำกัด(21/02/2561)
 • นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ Mr.John Anthony Mulongoti อธิบดีกรมอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์การค้าและอุตสาหกรรม สาธารณรัฐแซมเบีย และคณะ(22/02/2561)
 • นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงข่าวดัชนีอุตสาหกรรมเดือนแรก ปี 2561 (05/03/2561)
 • นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เป็นประธานเปิดงาน “2016 ปฏิบัติง่ายๆ ลดใช้พลังงาน (ทางเลือกใหม่การใช้พลังงานสะอาด)” (05/03/2561)
 • กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยพลโทพิบูลย์ มณีโชติ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 เข้าพบนางสาวสิริรัตน์ ไกรวนิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (05/03/2561)
 • นายอิทธิชัย ยศศรี ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 เป็นผู้แทน สศอ. ร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม”(13/03/2561)
 • นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)(16/03/2561)
 • นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริด (16/03/2561)
 • นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน “หลักสูตรการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่” (23/03/2561)
 • ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์แนวหน้า เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี (23/03/2561)
 • เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ( สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 48 ปี สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (27/03/2561)
 • นางเพ็ญวิภา ไตรศิริพานิช ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561”(02/04/2561)
 • นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สศอ. เข้าร่วมงาน "สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561" (10/04/2561)
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) มอบเงินสนับสนุน “มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์”(10/04/2561)
 • คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สศอ. ร่วมกันรดน้ำขอพร นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2561 (18/04/2561)
 • นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานการแถลงข่าวระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System-GIS) และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ(25/04/2561)
 • เจ้าหน้าที่ สศอ. เข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง Anti Corruption Museum สำนักงาน ป.ป.ช.(25/04/2561)
 • นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (25/04/2561)
 • นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงข่าวดัชนีอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม และไตรมาสแรก ปี 2561 (30/04/2561)
 • การประชุมหารือระบบ ECO Sticker และระบบใบอนุญาต สมอ.(30/04/2561)
 • การอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทำความรู้จักกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและการนำไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ” (30/04/2561)
 • งานเสวนา Afternoon Talk เรื่อง “การปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ : ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย” (30/04/2561)
 • พิธีถวายเครื่องบวงสรวงองค์พระนารายณ์และพระภูมิ ถวายผ้าไตร เครื่องไทยธรรม ภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสงฆ์และมูลนิธิรามาธิบดี(04/05/2561)
 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO BANGKOK) กับสถาบันยานยนต์ และการประชุมความร่วมมือ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (04/05/2561)
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 85 ปี(04/05/2561)
 • นายปรีดา อัตวินิจตระการ ผู้อำนวยการกองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สศอ. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน (18/05/2561)
 • นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าตรวจราชการและติดตามผลการปฏิบัติราชการ (18/05/2561)
 • นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม บรรยายพิเศษหัวข้อ “การจัดทำฐานข้อมูล Big Data สำหรับ Industry 4.0” (21/05/2561)
 • ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน SME Transform #พร้อมเปลี่ยน ประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล (21/05/2561)
 • เปิดงาน “การเปิดตัวการบริหารจัดการความรู้ (KM Kick off) สศอ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในหัวข้อ KM Smart Move”(23/05/2561)
 • นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด “การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยข้อมูลท่ามกลางเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” (23/05/2561)
 • ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เข้าพบผู้บริหารสถานีวิทยุคลื่นข่าว F.M. 100.5 MHz MCOT News Network (25/05/2561)
 • นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สศอ. ศึกษาดูงาน เพื่อเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (28/05/2561)
 • นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สศอ. ร่วมกันปลูกป่าชายเลน(28/05/2561)
 • นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สศอ. ร่วมบริจาคสิ่งของ (28/05/2561)
 • แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนเมษายน ปี 2561”(31/05/2561)
 • นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (31/05/2561)
 • นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(31/05/2561)
 • งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Robotics Cluster Pavilion เผยมาตรการสนับสนุน SMEs ใช้หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตฯ (14/06/2561)
 • การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการจัดสัมมนาทางวิชาการ และการให้บริการคำปรึกษาแนะนำทางธุรกิจอุตสาหกรรม (14/06/2561)
 • งานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง โอกาสและศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ไบโอเทคโนโลยี ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ของไทย (19/06/2561)
 • งานสัมมนา Packaging Intelligence Seminar on Update เทคโนโลยีและงานวิจัยสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและผลิตผลการเกษตร (19/06/2561)
 • นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน "Automotive Summit 2018" และ "Manufacturing Expo 2018" (21/06/2561)
 • งานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง โอกาสและศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และอากาศยาน ของไทย(25/06/2561)
 • ประชุมคณะทำงานพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ (Industry 4.0 และ S-Curve) (25/06/2561)
 • เปิดงานสัมมนา ก้าวเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปของไทย ภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา(25/06/2561)
 • งานสัมมนา เรื่อง “รัฐฉาน ... โอกาสของอุตสาหกรรมอาหารไทยไม่ไป ไม่ได้แล้ว” (26/06/2561)
 • แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม ปี 2561” (28/06/2561)
 • นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน “KM Smart Activity ขยับร่างป้องกันออฟฟิศซินโดรม” (11/07/2561)
 • การอบรมหลักสูตร “ยุทธศาสตร์การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Strategic Management on Industrial Economic Big Data)” (11/07/2561)
 • งานสัมมนาเชิงวิชาการ “ติดอาวุธผู้ประกอบการด้วย Big Data”(25/07/2561)
 • เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เข้าร่วมศึกษาดูงาน Smart Office LINE Company (Thailand) Limited (25/07/2561)
 • ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เข้าพบคุณสันติ จิรพรพนิต บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ข่าวสด(25/07/2561)
 • นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน ปี 2561” (31/07/2561)
 • คณะผู้บริหาร สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์(08/08/2561)
 • นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Eastern Economic Corridor (EEC) Workshop" (14/08/2561)
 • กิจกรรมประกวดต้นแบบการปรับปรุงกระบวนการ ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 (OIE Improvement Idol Award 2018) (24/08/2561)
 • แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม ปี 2561” เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index - MPI) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (29/08/2561)
 • งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์ สศอ. ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0” (03/09/2561)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนา the 4th Automotive Engineers Forum in Bangkok (03/09/2561)
 • สศอ. จัดกิจกรรม PMQA DAY ประจำปี 2561 (07/09/2561)
 • นางสาวสมจิตต์ เอี่ยมวรชัย เลขานุการกรม สศอ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2561” (07/09/2561)
 •  

  จำนวนทั้งหมด 528 รายการ จำนวน 6 หน้า

  1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>
   
       
  Close (X)