ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
ดูข้อมูลข่าวย้อนหลัง เดือน ปี พ.ศ.
   
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สศอ. เข้าขอพรปีใหม่จาก นายอุตตม สาวนายน (07/01/2562)
 • พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562(07/01/2562)
 • ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน” และกิจกรรม "รวมพลัง สศอ. โปร่งใส ไร้ทุจริต" (18/03/2562)
 • งาน KM Kick off ประจำปีงบประมาณ 2562 (15/03/2562)
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดการประชุมหารือ 4 ค่ายรถยนต์เรื่อง “การลงทุนผลิตรถยนต์ ECO EV ” เป็นการประชุมร่วม 4 ค่ายรถยนต์ (15/03/2562)
 • คณะผู้บริหาร สศอ. ร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และการประกาศเกียรติคุณ คนดี ศรี กสอ. ประจำปี 2561” (12/03/2562)
 • กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือรถยนต์ 12 แบรนด์ รวมพลังแสดงเจตจำนงการยกระดับมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศเป็น Euro 5 สำหรับรถยนต์ทุกคันภายในปี 2564(12/03/2562)
 • นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรมและคณะกรรมการจัดทำหนังสือเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศไทย (05/03/2562)
 • นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม นำแจกันดอกไม้ถวายหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ(04/03/2562)
 • นายกฤศ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0(01/03/2562)
 • นายธีรทัศน์ อิศรางกูล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม (27/02/2562)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนแรกปี 2562” (26/02/2562)
 • จัดการประชุมบูรณาการความร่วมมือภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วยการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก” (25/02/2562)
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ขยับกาย ขยับใจ ป้องกันภัย Office Syndrome” (25/02/2562)
 • นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวปิดโครงการฝึกอบรม Third Country Training Programme (20/02/2562)
 • นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา Quality and Safety Management for Packaging Industry(20/02/2562)
 • งานสัมมนารับฟังข้อคิดเห็นและเผยแพร่ผลการศึกษา “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ (สทอ.) ระยะที่ 1"(20/02/2562)
 • กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ กับผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจอุตสาหกรรม "MOI SPORT DAY 2019"(12/02/2562)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นผู้นำในการประกาศเจตนารมณ์มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ (15/02/2562)
 • งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลไกการขับเคลื่อน Industrial Transformation Platform(15/02/2562)
 • การประชุม เรื่อง การเร่งรัดยกระดับมาตรฐานมลพิษรถยนต์เป็น Euro 5 และ 6 เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็ก(08/02/2562)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบอัตโนมัติให้หน่วยงานภาครัฐ (05/02/2562)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม และไตรมาสที่ 4/2561” (29/01/2562)
 • การประชุมหารือ เรื่องการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (24/01/2562)
 • เปิดตัวกิจกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Kick Off) ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “Innovation For Future” (16/01/2562)
 • คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เข้าศึกษาดูงาน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี(24/12/2561)
 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2561” (25/12/2561)
 • การประชุมหารือโครงการลงทุนจัดตั้ง Bio Hub ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา (26/12/2561)
 •  

  จำนวนทั้งหมด 528 รายการ จำนวน 6 หน้า

  << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6
   
       
  Close (X)