ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร และคณะ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 
 

      เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 นางพัชรินทร์ โพธิ์ศิริสุข ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าพบนายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ผศอ.) เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์กลุ่มฯ และโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งมีประเด็นหารือ 3 ด้าน ได้แก่

      1. ด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ทางกลุ่มฯ เสนอให้ภาครัฐจัดทำระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทานของเครื่องจักรกลการเกษตร ตั้งแต่ OEMs, Tier 1 จนถึงการบำรุงรักษา ซึ่งปัจจุบัน สศอ. ผลักดันให้มีการจัดทำระบบฐานข้อมูล โดยมีการจัดทำศูนย์ข้อมูลเชิงลึกเครื่องจักรกลการเกษตร (Machinery Intelligence Unit: MIU) ร่วมกับสถาบันเหล็กฯ

      2. ด้านศูนย์ทดสอบมาตรฐาน ทางกลุ่มฯ มีข้อกังวลว่าหากมีการขยายการส่งออกในอนาคต จะต้องมีการรับรองมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศคู่ค้า ดังนั้น จึงต้องการให้ภาครัฐพัฒนาศูนย์ทดสอบให้สามารถบริการได้อย่างครอบคลุม ซึ่ง ผศอ. ได้มอบหมายให้สถาบันเหล็กฯ เป็นหน่วยงานกลางในการประสานสถาบันที่มีศักยภาพและเครื่องมือเฉพาะทางในการทดสอบ เช่น สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันไฟฟ้าฯ สถาบันยานยนต์ เพื่อบูรณาการร่วมกัน

      3. ด้านโอกาสทางการตลาด เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีมาตรการสนับสนุน เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร จึงเป็นโอกาสที่กลุ่มฯ สามารถขยายตลาดภายในประเทศได้มากขึ้น และส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าถึงเครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0

 

 

ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
 
คำช่วยค้นหา: 
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร และคณะ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
วันที่ลงข่าว: 
อังคาร, May 30, 2017
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
สำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 โทรศัพท์ 0 2644 9420
 
     
Close (X)