นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on the Identification, Collection and Classification of Non-Tariff Measures (NTMs) and Thailand Experiences

 
 

     นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on the Identification, Collection and Classification of Non-Tariff Measures (NTMs) and Thailand Experiences จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก UNCTAD, ERIA และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 601 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐของไทยด้านมาตรการที่มิใช่ภาษี

 

ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว
 
คำช่วยค้นหา: 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on the Identification
วันที่ลงข่าว: 
พฤหัสบดี, June 8, 2017
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)