นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจรองรับ Bioeconomy

 
 

     เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจรองรับ Bioeconomy โดยมี คุณดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย คุณช่อทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ์ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้แทนจากภาคเอกชน อาทิ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น ณ ห้องประชุม 202 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 

ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
วันที่ลงข่าว: 
พุธ, October 10, 2018
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)