ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...

 
 
วันที่ลงข่าว: 
อังคาร, October 30, 2018
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค โทร.0 2202 4306
 
     
Close (X)