นายนรา สวนแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นำเสนอการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 3/62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”

 
 

     นายนรา สวนแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นำเสนอการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 3/62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สศอ. ได้รับทราบถึงหลักการและเหตุผล หลักสูตรการฝึกอบรม รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร ตลอดจนประสบการณ์ในการเข้าร่วมฝึกฯ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรประจำ มีระยะเวลา 6 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 462 ชั่วโมง โดยผู้ผ่านการฝึกแล้วจะได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรสำหรับรุ่นถัด ๆ ไป และมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

 

ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
วันที่ลงข่าว: 
พุธ, May 15, 2019
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)