นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

 
 

     นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

 

ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
วันที่ลงข่าว: 
พุธ, August 14, 2019
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)