นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา "สถานการณ์การค้าไทยและความท้าทายของอุตสาหกรรมเหล็กไทย ภายใต้ Trade War”

 
 

     นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา "สถานการณ์การค้าไทยและความท้าทายของอุตสาหกรรมเหล็กไทย ภายใต้ Trade War” ซึ่งจัดโดยกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 ภายใต้โครงการ IU เหล็ก วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ และนำเสนอบทวิเคราะห์สถานการณ์การค้าไทยภายใต้ Trade War ตลอดจนแนวโน้มของสงครามการค้า รวมถึงผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมเหล็กไทย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ

 

ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
วันที่ลงข่าว: 
พุธ, August 14, 2019
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)