ติดต่อ สศอ.

 
 
    กลุ่มตรวจสอบภายใน
        น.ส. จริยา เด่นดวง
        โทรศัพท์  0-2202-4282
        โทรสาร  
       

        กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
         นายจักรพันธ์ เด่นดวงบริพันธ์
         โทรศัพท์  0-2202-4388
         โทรสาร  0-2644-8963
       

        สำนักงานเลขานุการกรม
        เลขานุการกรม  นางสาวสมจิตต์ เอี่ยมวรชัย
        โทรศัพท์  0-2202-4270
        โทรสาร  0-2644-7136
       

        หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์  นายบุญอนันต์ เศวตสิทธิ์
        ติดต่องานทั่วไป  กลุ่มประชาสัมพันธ์
        โทรศัพท์  0-2202-4284

        กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
         ผู้อำนวยการ   นางสาวปรารถนา บุญญฤทธิ์ 
         โทรศัพท์  0-2202-4335
         โทรสาร  0-2202-4308
       

        กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
         ผู้อำนวยการ นางเพ็ญวิภา  ไตรศิริพานิช
         โทรศัพท์  0-2202-4292 , 0-2202-4359
         โทรสาร  0-2644-8956,0-2644-4400
       

       กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
         ผู้อำนวยการ  นายกฤศ จันทร์สุวรรณ
         โทรศัพท์  0-2202-4301
         โทรสาร  0-2644-8817
       

       กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
         ผู้อำนวยการ  นางสาวนพมาศ ช่วยนุกูล
         โทรศัพท์  0-2202-4320
         โทรสาร  0-2202-4365
       

       กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
         ผู้อำนวยการ  นายอิทธิชัย ยศศรี
         โทรศัพท์  0-2202-4345
         โทรสาร  0-2202-4390
       

       กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
         ผู้อำนวยการ  นายปรีดา อัตวินิจตระการ
         โทรศัพท์  0-2202-4357
         โทรสาร  0-2644-8316
       
 
     
Close (X)