ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 
 
ดาวน์โหลด
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม download
คู่มือและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม download
แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 download
คู่มือการนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) download
คู่มือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 download
คำสั่ง สศอ. ที่ 15/2560 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ฉบับลงวันที่ 20 มกราคม 2560 download
แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 download
รายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 download
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดอบรมข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ หลักสูตร “บริการที่ดี และการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม” download
รายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง แผนปฏิบัติการการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 download
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555 และแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 download
จำนวนทั้งหมด 11 รายการ จำนวน 1 หน้า

กิจกรรม ว่าด้วยแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต


หากพบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 

โปรดส่งข้อมูลไปยัง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หรือ ส่งเรื่องร้องเรียนตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ 
 

กรอกข้อมูลส่วนบุคคลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน ชัดเจน 
เพื่อประโยชน์ของท่านในการดำเนินการและติดตามเรื่อง

 
    
               
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

 

 


 
     
Close (X)