อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2554

 
 

     
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2554

เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างัวนที่ 13 – 15 มกราคม 2554 เรื่อง “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน” พร้อมทั้งศึกษาดูงานบริษัทสยามแฮนด์จำกัด อ.สามพราน และ ดูงานปราชญ์ชาวบ้าน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 

[อ่านข่าวทั้งหมด] [ย้อนกลับหน้าหลัก]
 
     
Close (X)