สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดอบรมข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ หลักสูตร “บริการที่ดี และการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม”

 
 

     
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดอบรมข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ หลักสูตร “บริการที่ดี และการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม”

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดอบรมข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ หลักสูตร “บริการที่ดี และการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม” เมื่อวันที่ 20 – 21 มกราคม 2553 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมี อาจารย์จริยา บุญยะประภัทร ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการจัดการและพัฒนาองค์การให้แก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน และอาจารย์เกริกเกียรติ เอกพจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. เป็นวิทยากร

 

ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 

[อ่านข่าวทั้งหมด] [ย้อนกลับหน้าหลัก]
 
     
Close (X)