ความโปร่งใสและตรวจสอบได้

 
 
หัวข้อ ดาวน์โหลด
คำสั่งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่ 46/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม download
ประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม download
คำสั่งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่ 61/2553 เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ download
คำสั่งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่ 62/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดระเบียบในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน download
ผังการทำงานของสำนักต่าง ๆ download
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน download
รายละเอียดมาตรฐานความโปร่งใส download
ผลงานตามมาตรฐานความโปร่งใส download
มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล download
ผลงานมาตรฐานความโปร่งใส พ.ศ.2557 download
รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ download
ผลงานมาตรฐานความโปร่งใส พ.ศ. 2558 download
จำนวนทั้งหมด 12 รายการ จำนวน 1 หน้า
 
     
Close (X)