ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 
 
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจิรตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2561 download
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 download
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 download
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม download
คู่มือและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม download
แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 download
คู่มือการนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) download
คู่มือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 download
คำสั่ง สศอ. ที่ 15/2560 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ฉบับลงวันที่ 20 มกราคม 2560 download
แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 download
รายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 download
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดอบรมข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ หลักสูตร “บริการที่ดี และการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม” download
รายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง แผนปฏิบัติการการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 download
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555 และแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 download
จำนวนทั้งหมด 14 รายการ จำนวน 1 หน้า

 

 


 
     
Close (X)