จรรยาข้าราชการ

 
 
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2552 download
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม download
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม download
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน download
คำสั่งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำจรรยาข้าราชการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม download
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วย จรรยาข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม download
สศอ. อบรม “จรรยาข้าราชการ” download
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2554 download
"จำขึ้นใจ" สื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 download
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 download
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน download
จำนวนทั้งหมด 11 รายการ จำนวน 1 หน้า
กิจกรรมสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ


สศอ. อบรม “จรรยาข้าราชการ”
นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการอบรม “การปฎิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สศอ.” โดยมี คุณแทนคุณ จิตต์อิสสระ โฆษกกระทรวงวัฒนธรรม และพิธีกร นักแสดงชื่อดัง ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการ ณ ห้องประชุม 601 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 ...รายละเอียด
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2554
เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างัวนที่ 13 – 15 มกราคม 2554 เรื่อง “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน” พร้อมทั้งศึกษาดูงานบริษัทสยามแฮนด์จำกัด อ.สามพราน และ ดูงานปราชญ์ชาวบ้าน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ...รายละเอียด
 
     
Close (X)