ข้อร้องเรียน

 
 
1) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
  ปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 ไม่มีข้อร้องเรียนในข้อนี้
  ปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 ไม่มีข้อร้องเรียนในข้อนี้
  ปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559 ไม่มีข้อร้องเรียนในข้อนี้
  ปี 2558 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558 ไม่มีข้อร้องเรียนในข้อนี้
  ปี 2557 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2557 ไม่มีข้อร้องเรียนในข้อนี้

2) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูล
  ปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 ไม่มีข้อร้องเรียนในข้อนี้
  ปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 ไม่มีข้อร้องเรียนในข้อนี้
  ปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559 ไม่มีข้อร้องเรียนในข้อนี้
  ปี 2558 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558 ไม่มีข้อร้องเรียนในข้อนี้
  ปี 2557 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2557 ไม่มีข้อร้องเรียนในข้อนี้

3) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสและความไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
  ปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 ไม่มีข้อร้องเรียนในข้อนี้
  ปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 ไม่มีข้อร้องเรียนในข้อนี้
  ปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559 ไม่มีข้อร้องเรียนในข้อนี้
  ปี 2558 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558 ไม่มีข้อร้องเรียนในข้อนี้
  ปี 2557 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2557 ไม่มีข้อร้องเรียนในข้อนี้
 
     
Close (X)