แผนปฏิบัติการ

 
 
ดาวน์โหลด
รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) download
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน download
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 download
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ download
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 download
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนบูรณาการ) download
แผนงานสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สศอ. download
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สศอ. download
รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 download
รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560/31 กันยายน 2561) download
รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560- 31 มิถุนายน 2561) download
การประเมินผลและข้อเสนอแนะการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม download
ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม download
รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) download
รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) download
แผนปฏิบัติการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 download
แผนยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2560-2564 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ฉบับทบทวน) download
แผนปฏิบัติการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 download
ยุทธศาสตร์สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2560 download
แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 download
จำนวนทั้งหมด 29 รายการ จำนวน 2 หน้า

หน้า

 
     
Close (X)