แผนปฏิบัติการ

 
 
ดาวน์โหลด
รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน โครงการตามยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) download
แผนปฏิบัติการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 download
แผนยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2560-2564 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ฉบับทบทวน) download
แผนปฏิบัติการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 download
ยุทธศาสตร์สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2560 download
แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 download
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 download
แผนกลยุทธ์ประจำปี พ.ศ. 2559–2564 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม download
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 download
แผนกลยุทธ์ประจำปี พ.ศ. 2556–2559 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม download
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 download
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 download
แผนกลยุทธ์ประจำปี พ. ศ. 2552-2555 (ฉบับทบทวน) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม download
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2552 download
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2548 download
จำนวนทั้งหมด 35 รายการ จำนวน 2 หน้า

หน้า

 
     
Close (X)