อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนอุปกรณ์ ส่วนประกอบเครื่องจักร
ผลิตภัณฑ์รถเกี่ยวข้าวโพด

Icon

ร่างกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญฯ

Icon

แบบแสดงความคิดเห็น

แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างกระบวนการผลิตที่เป็นสาระคัญ

เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการค้าเสรี