เหตุผลแจ้งแบบสอบถามการผลิตรายเดือน (แบบ ร.ง. 8)

 
 

ความเป็นมาของการออกกฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2544


     สืบเนื่องจากปี พ.ศ.2538 กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2538) กำหนดให้ผู้ประกอบการจำพวกที่ 2 หรือ จำพวกที่ 3 แจ้งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานตามแบบสอบถาม (แบบ ร.ง. 5) เป็นรายไตรมาส ไปยังสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งข้อมูลที่ได้รับ สศอ. นำมาประมวลผล วิเคราะห์และจัดทำสถิติอุตสาหกรรมและดัชนีอุตสาหกรรม และพิมพ์เผยแพร่แก่สาธารณชนเป็นรายครึ่งปี สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ช่วยให้สามารถวางแผนการผลิต การตลาดและแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่ง

     เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การได้รับรายงานข้อมูลข่าวสาร 3 เดือนต่อครั้ง ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์และประเมินภาวะอุตสาหกรรมได้ทันต่อภาวะการณ์ ดังนั้น ในปี พ. ศ. 2542 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงได้ปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมจากรายไตรมาสเป็นรายเดือน โดยในระยะแรกได้ทำการสำรวจข้อมูลนำร่องจากผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล วิเคราะห์และจัดทำรายงานดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน และได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนทุกเดือน ซึ่งก่อนจะมีการเผยแพร่ข้อมูลได้จัดให้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ใช้ข้อมูล ได้แก่ สศอ. สศช. สสช. พณ. ธปท. และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าว ประสบความสำเร็จ สศอ. จึงได้ขยายกลุ่มอุตสาหกรรม และจำนวนโรงงานที่สำรวจ พร้อมทั้งได้จัดทำงบประมาณประจำปีมารองรับเพื่อให้การสำรวจจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

     การจัดทำสถิติ ดัชนีอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้ผลดีนั้น จำเป็นจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่สำคัญได้ครบและสมบูรณ์เพียงพอ ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูล และจะต้องมีการจัดเก็บอย่างต่อเนื่องต่อไปในระยะยาว จึงจะสะท้อนให้เห็นภาวะอุตสาหกรรมได้อย่างแม่นยำทั้งในภาพรวมและวัฏจักรของอุตสาหกรรมแต่ละสาขา ประกอบกับการจัดทำรายงานดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้จัดทำดังกล่าว หน่วยงานทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการต่างลงความเห็นว่า มีประโยชน์สามารถนำมาใช้วิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วทันการณ์ ผู้ประกอบการเองสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการดำเนินธุริกิจได้รวดเร็วขึ้น สศอ. ได้เล็งเห็นความจำเป็น จึงได้ปรับปรุงกฎกระทรวงฉบับที่ 9 ที่เคยจัดเก็บข้อมูลรายไตรมาสเป็นการจัดเก็บข้อมูลเป็นรายเดือน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2544 แบบ ร.ง. 8) เพื่อให้สามารถรองรับการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป
 
     
Close (X)