เหตุผลแจ้งแบบสอบถามการผลิตรายเดือน (แบบ ร.ง. 8)

 
 
ประโยชน์ที่ได้รับของการออกกฎกระทรวง

     

การออกกฎกระทรวง จะทำให้ได้รับข้อมูลจากผู้ประกอบการครบถ้วนตามที่กำหนด ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนข้อมูลอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ทันสมัย และเป็นมาตรฐานเดียวกันอีกทั้งสามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคเอกชนและผู้ประกอบการ นอกจากนั้นการมีระบบข้อมูลอุตสาหกรรมที่ถูกต้องและทันสมัย จะช่วยให้ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเข้าใจสภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมและภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การขยายตัวหรือหดตัวของตลาด ส่วนแบ่งในตลาด ปริมาณวัตถุดิบ ฯลฯ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจวางแผนงานและบริหารงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วขึ้นด้วย

 
     
Close (X)