service8

 
 

     นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา "สถานการณ์การค้าไทยและความท้าทายของอุตสาหกรรมเหล็กไทย ภายใต้ Trade War” ซึ่งจัดโดยกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 ภายใต้โครงการ IU เหล็ก วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ และนำเสนอบทวิเคราะห์สถานการณ์การค้าไทยภายใต้ Trade War ตลอดจนแนวโน้มของสงครามการค้า รวมถึงผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมเหล็กไทย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ

 

ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
วันที่ลงข่าว: 
พุธ, August 14, 2019
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284

     นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานมอบถังดักไขมันแก่ผู้นำชุมชนริมคลองเปรมประชากร ตามโครงการจิตอาสาคลองสวยน้ำใส ชุมชนร่วมใจใช้ถังดักไขมัน เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการจิตอาสาของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ อาคารนารายณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม

 

ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
วันที่ลงข่าว: 
พุธ, August 14, 2019
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284

     ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครบรอบ 35 ปี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

 

ภาพข่าว
 
วันที่ลงข่าว: 
พุธ, August 14, 2019
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284

     นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

 

ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
วันที่ลงข่าว: 
พุธ, August 14, 2019
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284

     วันนี้ (7 ส.ค. 62) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) พร้อมนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 

ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
วันที่ลงข่าว: 
พุธ, August 7, 2019
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284

หน้า

 
     
Close (X)