เหตุผลแจ้งแบบสอบถามการผลิตรายเดือน (แบบ ร.ง. 8)

 
 
ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับแบบ ร.ง. 8 ควรปฏิบัติอย่างไร


การจัดทำสถิติดัชนีอุตสาหกรรมจะทำหน้าที่เป็นเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวมของประเทศได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ โดยกรอกข้อมูลที่ครบถ้วนตรงกับความเป็นจริง และตรงตามกำหนดเวลา หากท่านให้ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือล่าช้า ก็จะส่งผลให้การวิเคราะห์การจัดทำสถิติดัชนีอุตสาหกรรมผิดพลาดไปด้วย ซึ่งจะส่งผลสะท้อนกลับ โดยภาครัฐนำข้อมูลไปกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมที่อาจผิดทิศทาง ส่วนผู้ประกอบการเองก็นำข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงไปกำหนดการวางแผนการผลิตและการตลาดที่ผิดพลาดไปด้วย ซึ่งจะทำให้เป็นการสูญเปล่าทั้งกำลังคนและงบประมาณของรัฐ และทำให้ประเทศชาติกลับเข้าสู่ภาวะเสี่ยงภัยที่จะเกิดวิกฤตด้านข้อมูลขึ้นอีก ผู้ประกอบการจึงควรให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอย่างถูกต้องและต่อเนื่องตรงตามกำหนดเวลา พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่กรอกตามแบบสอบถามดังกล่าวไปยัง สศอ. และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวงและประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม สามารถสอบถามรายละเอียดได้จาก ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0-2202-4348, 0-2202-4350, 0-2202-4353, 0-2202-4355, 0-2202-4357, 0-2202-4360 ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับตอบจากผู้ประกอบการ สศอ. จะถือเป็นความลับอย่างเคร่งครัด ไม่เปิดเผยชื่อบริษัทในการรายงานหรือแก่หน่วยงานอื่นและไม่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีใด ๆ ทั้งสิ้น โดย สศอ. จะนำข้อมูลดังกล่าวมาประมวล วิเคราะห์และนำเสนอผลเป็นภาพรวม

 
     
Close (X)