เหตุผลแจ้งแบบสอบถามการผลิตรายเดือน (แบบ ร.ง. 8)

 
 

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จะนำข้อมูลจากแบบ ร.ง. 8 ไปทำอะไร


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและระเบียบในการสำรวจ การเก็บรักษาและใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม พยากรณ์ผลผลิตและความต้องการด้านอุตสาหกรรม รวมทั้งทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนั้น ข้อมูลที่ได้รับตอบตามแบบ ร.ง. 8 จะนำไปดำเนินการต่อไปนี้

 1. จัดทำดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน ซึ่งปัจจุบัน สศอ. ได้ดำเนินการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน 4 ชนิด คือ
  1. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Production Index) เป็นตัวชี้ให้เห็นทิศทางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม เป็นรายผลิตภัณฑ์ และรายสาขาอุตสาหกรรม ว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมใดหรือสาขาดใดที่ปริมาณการผลิตมีแนวโน้มการขยายตัวหรือหดตัว
  2. ดัชนีการส่งสินค้า (Shipment Index) ชี้ทิศทางของระดับการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นภาวะการจำหน่ายสินค้าในแต่ละเดือนว่าเป็นอย่างไร
  3. ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง (Finished Goods Inventory Index) จะแสดงระดับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการสำรองสินค้าเพื่อมิให้สินค้าขาดตลาด
  4. ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง (Inventory Ratio Index) ใช้วัดระดับการเปลี่ยนแปลงของสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเมื่อเทียบกับการส่งสินค้า หรือเพื่อชี้ทิศทางการสำรองสินค้าซึ่งจะสะท้อนให้เห็นภาวะตลาดจากการหมุนเวียนของสินค้า

   

 2. จัดทำดัชนีเพิ่มเติมอีก 4 ชนิด คือ
  1. ดัชนีการใช้กำลังการผลิต (Capacity Utilization Index) จะชี้ให้เห็นแนวโน้มของระดับการใช้กำลังการผลิตในอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยประเมินภาวะของอุตสาหกรรมนั้น ๆ ในแต่ละช่วงเวลาและใช้เป็นเครื่องมือช่วยคาดคะเนการถดถอยหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจ
  2. ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม (Labour Input Index) วัดชั่วโมงการทำงานโดยเปรียบเทียบกับเดือนฐานว่ามีทิศทางอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้เห็นแนวโน้มการจ้างงานในแต่ละอุตสาหกรรม
  3. ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม (Labour Productivity Index) เป็นอัตราส่วนของดัชนีผลผลิตและดัชนีแรงงานซึ่งจะชี้ถึงทิศทางของผลิตภาพของแรงงานว่าในระยะเวลาที่เท่ากันนั้น แรงงานภาคการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้จำนวนมากขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับเดือนฐาน
  4. ดัชนีวัตถุดิบคงคลัง (Raw Material Inventory Index) จะแสดงทิศทางของระดับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการสำรองวัตถุดิบเพื่อป้อนกระบวนการผลิตว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ด้านการวางแผนการผลิตและการตลาดสำหรับท่านผู้ประกอบการที่ผลิตวัตถุดิบขายให้แก่ผู้ผลิตสินค้าสำเร็จรูปนั้น เป็นต้น

   

 3. จัดทำกรอบตัวอย่าง (Sampling Frame) เนื่องจากการที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศได้เปลี่ยนแปลงมีผลให้โครงสร้างของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในประเทศเปลี่ยนแปลงไปมาก และภายหลังจากการฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างรุนแรง ทำให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กมีบทบาทต่อการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้นการมีกรอบตัวอย่างที่มีข้อมูลพื้นฐานที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการใช้ในปัจจุบัน เพื่อให้ สศอ. และหน่วยงานอื่นได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการจัดทำโครงการสำรวจอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้ลดปัญหาความซ้ำซ้อนของการจัดเก็บข้อมูลจากสถานประกอบการอุตสาหกรรม อันเป็นการลดภาระของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากอยู่ในปัจจุบัน

   

 4. จัดทำข้อมูลสถิติอื่น ๆ เช่น สถิติปริมาณการผลิต การจำหน่าย กำลังการผลิต ฯลฯ ผู้ประกอบการสามารถใช้ตัวเลขการผลิตที่เป็นภาพรวมทั้งประเทศ โดยใช้ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของตนกับการประกอบกิจการอื่น ๆ จะช่วยให้ผู้บริหารธุรกิจเข้าใจภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมและภาวะการผลิตในสาขาที่กิจการที่เกี่ยวข้องได้ดีขึ้น
คำช่วยค้นหา: 
 
     
Close (X)