เหตุผลแจ้งแบบสอบถามการผลิตรายเดือน (แบบ ร.ง. 8)

 
 
การปรับปรุงประสิทธิภาพข้อมูลเพื่อการเตือนภัยทางเศรษฐกิจ

     จากการที่ประเทศไทย ต้องประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ที่ตกต่ำอย่างรุนแรง ในปี 2540 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบ ต่อทุกวงการ แม้ว่ารัฐบาล จะพยายามแก้ไขปัญหา แต่ก็เป็นอย่างยากลำบาก วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ไร้สัญญาณเตือนภัยที่ชัดเจน ทำให้เราไม่สามารถปรับตัว แก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที ซึ่งสาเหตุหนึ่งคือ ปัญหาเรื่องข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศ ที่ขาดความสมบูรณ์ ไปทุกเรื่อง เช่น ความล้าสมัยของข้อมูล มีข้อมูลไม่ตรงความเป็นจริง และไม่ได้มาตรฐานสากล กล่าวคือ แต่ละหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล มีการแบ่งหมวดหมู่ที่แตกต่างกันไป ตามลักษณะตอบสนองต่อความต้องการ ซึ่งแต่ละหน่วยงาน จัดเก็บตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการจัดเก็บ ในลักษณะที่ต่างกัน ตลอดจน การประมวลผล และรูปแบบนำเสนอข้อมูล ที่แตกต่างกัน ข้อมูลจากหลายหน่วยงาน ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ ได้ทันที ทำให้ไม่สามารถ ใช้เป็นเครื่องชี้วัด ภาวะเศรษฐกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ข้อมูลเหล่านี้ ไม่มีมาตรฐาน ในการจัดเก็บ อย่างเป็นรูปธรรม

     ภายหลัง ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ทุกฝ่าย มองเห็นความจำเป็น ที่จะต้องมี ระบบข้อมูล เพื่อการเตือนภัยทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ ในการวางแผน บริหารนโยบาย ตลอดจนกำหนด ทิศทางการพัฒนาประเทศ ดังนั้น รัฐบาล จึงได้จัดทำ แผนการปรับปรุง ประสิทธิภาพ การจัดทำข้อมูล เพื่อการวางแผน และเตือนภัย ทางเศรษฐกิจ โดยมี หน่วยงานเศรษฐกิจหลัก ของประเทศ ประกอบด้วย สำนักงาน เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) สำนักงาน คณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงาน สถิติแห่งชาติ (สสช.) และธนาคาร แห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้หารือกัน เพื่อสร้างเอกภาพ และประสิทธิภาพ ในงาน ด้านข้อมูล และเห็นว่า มีความจำเป็น ที่จะต้องเร่งสร้าง ระบบเตือนภัย ทางเศรษฐกิจ ที่มีประสิทธิภาพ โดยงานด้าน ข้อมูลอุตสาหกรรม ได้ตกลงมอบหมาย ให้สำนักงาน เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลัก ในการวางแนวทาง การจัดเก็บข้อมูล วางระบบ เครือข่ายข้อมูล ตลอดจน สร้างฐานข้อมูล อุตสาหกรรม ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูล ข่าวสารอุตสาหกรรม ระหว่าง หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน เผยแพร่ ไปสู่สาธารณชน ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิด ความสับสน ของผู้ใช้ข้อมูล เป็นการลดความซ้ำซ้อน ของการใช้ งบประมาณ บุคลากร และลดภาระ การตอบข้อมูล จากหลายหน่วยงาน ของผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม
 
     
Close (X)