เหตุผลแจ้งแบบสอบถามการผลิตรายเดือน (แบบ ร.ง. 8)

 
 

แบบแจ้งข้อมูลรายเดือน (แบบ ร.ง. 8) คืออะไร


     แบบแจ้งข้อมูลรายเดือน (แบบ ร.ง. 8) คือแบบกรอกข้อมูลที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 หรือจำพวกที่ 3 ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ. ศ. 2535 ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ระบุในบัญชีท้ายกฎกระทรวง ต้องแจ้งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานรายเดือนตามแบบ ร.ง. 8 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไป ซึ่งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานของเดือนตุลาคม 2545 (ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2545) จะต้องแจ้งเป็นครั้งแรกภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2545 โดยให้ยื่นแบบโดยตรงต่อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สศอ. ได้จัดทำเอกสารการแจ้งข้อมูลตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ. ศ. 2544 เพื่อแจ้งให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในข่ายทราบและปฏิบัติแล้ว
 
     
Close (X)