1. กรณีที่โรงงานมีการผลิตสินค้าหลายชนิด ควรต้องระบุมาทั้งหมดหรือไม่ และถ้าหน่วยสินค้าเป็นชิ้น ควรทำอย่างไร

 
 
คำตอบ: 

1. ในกรณีที่โรงงานมีการผลิตสินค้าหลายชนิด ให้โรงงานแจ้งมาเฉพาะสินค้าหลักที่ผลิต 
2. ในกรณีที่หน่วยของสินค้าที่ระบุมาเป็นชิ้น ให้ชั่งว่าชิ้นหนึ่งมีน้ำหนักประมาณกี่กรัม นำจำนวนชิ้นคูณจำนวนกรัม แล้วนำมาหารด้วย 1,000

 
     
Close (X)