ตารางเปรียบเทียบบัญชีประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องแจ้งข้อมูลท้ายกฎกระทรวง ว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๔ เปรียบเทียบกับลำ ดับที่ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ. ศ. ๒๕๓๕

 
 
 
     
Close (X)