ลุ้นทองกับ แบบสอบถามการสำรวจข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมรายปี (แบบ รง. 9)

 
 

ลุ้นทองกับ แบบ รง. 9
      เนื่องด้วย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดทำการสำรวจข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมรายปี โดยนำข้อมูลที่ได้ไปศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เหมาะสม และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ
      ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีและถูกต้อง พร้อมให้เกิดความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม( แบบ รง.9) ทางสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงได้จัดทำโครงการ "ลุ้นทองกับ แบบ รง.9" ขึ้น โดยมีรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลดังนี้


ผู้ประกอบการที่ได้รับสร้อยคอทองคำ หนัก 25 สตางค์ จำนวน 4 รางวัล
บริษัท เฮลท์ฟู้ด ครีเอชั่น จำกัด
บริษัท ไทยวิลลี่ นิตติ้ง(1984) จำกัด
* บริษัท นิธิวัฒน์ฟู้ด จำกัด
* บริษัท ยาง 5มังกร จำกัด


ผู้กรอกแบบสอบถามได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 3,000 บาท จำนวน 6 รางวัล
* บริษัท ฟาร์โซนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท เค เอ็น พี ลัคกี้ สตาร์ จำกัด
* บริษัท สามารถโฟรเซ่นฟู๊ดส์ จำกัด
* บริษัท ฮายากาว่า อิเลคทรอนิกส์(ประเทศไทย)จำกัด
* บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
* บริษัท อิโนแอค คอมโพเน้นท์ จำกัด 

 
     
Close (X)