คำถาม_คำตอบ

 
 
1. กรณีที่โรงงานมีการผลิตสินค้าหลายชนิด ควรต้องระบุมาทั้งหมดหรือไม่ และถ้าหน่วยสินค้าเป็นชิ้น ควรทำอย่างไร
    คำตอบ

1. ในกรณีที่โรงงานมีการผลิตสินค้าหลายชนิด ให้โรงงานแจ้งมาเฉพาะสินค้าหลักที่ผลิต 
2. ในกรณีที่หน่วยของสินค้าที่ระบุมาเป็นชิ้น ให้ชั่งว่าชิ้นหนึ่งมีน้ำหนักประมาณกี่กรัม นำจำนวนชิ้นคูณจำนวนกรัม แล้วนำมาหารด้วย 1,000

 


2. กรณีที่โรงงานไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหน่วยได้ ตัวอย่าง เช่น การฟอกย้อมผ้า สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ต้องการหน่วยที่เป็นตัน
    คำตอบ การแก้ไขปัญหาเรื่องหน่วยผลิต สามารถทำได้โดยการลองตัดผ้ามาชั่งดูว่า 1 กิโลกรัม จะได้ประมาณกี่หลา จากนั้นก็แปลงจากกิโลกรัมมาเป็นตัน 
สำหรับผู้ประกอบการการฟอกย้อมผ้าแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน บางชนิดหนักบางชนิดเบา กรณีดังกล่าวให้หาค่าเฉลี่ยเอา 
 

 


3. ผู้ประกอบการได้รับแบบ ร.ง. 8 ไม่ตรงกับสินค้าที่ผลิตอยู่ หรือไม่มีแบบ ร.ง. 8 ที่เหมาะสมสำหรับการกรอกแบบ ผู้ประกอบการ จะกรอกแบบสอบถามได้อย่างไร
    คำตอบ

ขอแนะนำให้ผู้ประกอบการใส่ข้อมูลในช่องสินค้าอื่น ๆ ไปก่อน ถ้ามีแบบที่เหมาะสมแล้วจะจัดส่งแบบที่ถูกต้องไปให้ 

 


4. ผู้ประกอบการมี 2 ทะเบียน โรงงานผลิตสินค้าเหมือนกัน และส่ง ร.ง. 8 ให้ใบเดียวกัน เพราะไม่สามารถแยกรายละเอียดของสินค้าได้ จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร
    คำตอบ

ให้ผู้ประกอบการเขียนทะเบียนโรงงานทั้ง 2 โรงงานในแบบ ร.ง. 8 และระบุตรงหมายเหตุว่า ไม่สามารถแยกรายละเอียดสินค้าให้ได้

 


5. ผู้ประกอบการผลิตสินค้าหลายชนิด แต่ละชนิดอยู่คนละ ISIC จึงส่งแบบมาไม่ซ้ำกัน กรณีดังกล่าวจะต้องปฏิบัติอย่างไร
    คำตอบ ให้ผู้ประกอบการส่งเฉพาะที่เป็นสินค้าหลัก ๆ ถ้าเป็นสินค้าหลักทั้งสอง ISIC ก็ต้องส่งทั้งสอง ISIC

 


6.โรงงานมีทะเบียนโรงงานอยู่แล้ว ต่อมาได้จดทะเบียนโรงงานเพิ่มใช้ชื่อในการแจ้งขอไม่เหมือนกัน แต่ที่อยู่และสินค้าเป็นตัวเดียวกัน เจ้าของคนเดียวกัน โรงงานควรยึดทะเบียนโรงงานตัวใดในการกรอกข้อมูลแบบ ร.ง. 8
    คำตอบ

ถ้าข้อมูลในฐานข้อมูลเป็นทะเบียนเก่าอยู่ ให้โรงงานทำหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนชื่อและทะเบียนโรงงาน หรือถ้ามีทั้ง 2 ทะเบียน ก็ขอให้ทางโรงงาน
ช่วยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย เพื่อจะได้ทำการลบทะเบียนเก่าให้เหลือทะเบียนใหม่เพียงทะเบียนเดียว 

 


7.เทศบาลมีโรงฆ่าสัตว์ไว้สำหรับเช่าสถานที่ และตรวจเชื้อโรค ไม่มีแรงงาน ต้องส่งแบบ ร.ง. 8 หรือไม่ ถ้าต้องการกรอกข้อมูล จะต้องกรอกอย่างไร
    คำตอบ เทศบาลต้องส่งแบบ ร.ง.8 โดยจำนวนสัตว์ที่นำมาฆ่า ให้กรอกลงช่องสินค้ารับมาและช่องอื่น ๆ เทศบาลสามารถรับสัตว์ที่นำมาฆ่าได้มากที่สุด 
เท่าไร กรอกลงช่องกำลังการผลิต แล้วมูลค่าให้กรอกจากค่าธรรมเนียมที่ทางเทศบาลได้รับจากเจ้าของสัตว์ที่นำมาฆ่า และแรงงานก็คือ หมอที่ตรวจสอบเชื้อโรค 

 


8.โรงงานเลิกกิจการแล้ว แต่ไม่ได้แจ้งยกเลิกโรงงาน และมีเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูล จะแจ้งโรงงานอย่างไร
    คำตอบ ถ้าโรงงานต้องการยกเลิกเลย ก็ให้ไปแจ้งยกเลิกทะเบียนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม หากเป็นโรงงานในต่างจังหวัด ให้ติดต่อที่สำนักงานอุตสาหกรรม 
จังหวัด แล้วส่งหนังสือแจ้งเลิกกิจการมายังสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือถ้าไม่แจ้งยกเลิกก็ให้ส่งหนังสือแจ้งมาว่า "เลิกกิจการ" 

 


9.ผู้ประกอบการแจ้งว่าได้ยกเลิกทะเบียนโรงงาน เนื่องจากผู้ประกอบการคนเดิมเสียชีวิต แล้วได้โอนกิจการต่อ แต่ขอจดทะเบียนโรงงานใหม่ ใช้ที่อยู่เดิม แต่มีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ตามข้อมูลโรงงานเดิมที่ยกเลิก กรณีเช่นนี้จะต้องทำอย่างไร
    คำตอบ แนะนำให้ผู้ประกอบการคนใหม่ แฟกซ์ใบยกเลิกโรงงานเดิม, ใบมรณบัตรของเจ้าของเดิม (ถ้ามี) พร้อมทั้งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่เป็น 
  ทะเบียนใหม่ และให้แจ้งรายละเอียดลงในแฟกซ์ และแฟกซ์เข้ามาที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อนำมาเป็นหลักฐาน และแก้ไขข้อมูลโรงงานให้ถูกต้อง
และแจ้งผู้ประกอบการส่งข้อมูลโรงงานใหม่ตามปกติ 

 


10.ในกรณีที่บริษัทมีเลขทะเบียน 2 ทะเบียน ทะเบียนแรกเป็นออฟฟิศ ไม่มีการผลิตและจำหน่าย ส่วนอีกทะเบียนหนึ่งเป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายเอง จะกรอกใบ ร.ง. 8 อย่างไร
    คำตอบ ให้ทางโรงงานกรอกมาเฉพาะโรงงานที่มีการผลิตและการจำหน่าย ส่วนทางออฟฟิศที่ไม่มีการผลิตนั้นให้แนบหนังสือมาว่าไม่เข้าข่าย   ในการกรอกข้อมูล 

 


11.กรณีที่ผู้ประกอบการไม่สามารถให้ข้อมูลย้อนหลังได้
    คำตอบ ให้ผู้ประกอบการกรอกเดือนล่าสุดมาให้กอน ส่วนเดือนย้อนหลังจะพิจารณาอีกที

 


12.กรณีที่โรงงานมีข้อสงสัยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมนำข้อมูลที่สำรวจไปใช้ประโยชน์อะไร และผลประโยชน์ที่ทางโรงงานจะได้รับคืออะไร
    คำตอบ

กระทรวงอุตสาหกรรมจะนำข้อมูลที่ได้รับมาทำเป็นดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน เพื่อเป็นเครื่องชี้วัดภาวะทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันว่ามีแนวโน้ม    เป็นอย่างไร เพื่อจะหาแนวทางแก้ไข กระทรวงอุตสาหกรรมจะนำข้อมูลที่ได้รับมาทำเป็นดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน เพื่อเป็นเครื่องชี้วัดภาวะทาง    เศรษฐกิจในยุคปัจจุบันว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร เพื่อจะหาแนวทางแก้ไขต่อไป ส่วนผลประโยชน์ที่ทางโรงงานจะได้รับคือ การให้ความร่วมมือ    กับหน่วยงานราชการ และสามารถใช้ดัชนีอุตสาหกรรมเป็นแนวทางในการตัดสินใจที่จะลงทุนทำธุรกิจได้ 
 

 

 


13.ถ้าผู้ประกอบการมี 3 ทะเบียนโรงงาน 3 Registration ผลิตสินค้าไม่เหมือนกันจะต้องส่งแบบ ร.ง. 8 อย่างไร
    คำตอบ ผู้ประกอบการต้องส่งแบบ ร.ง. 8 ทั้ง 3 โรงงาน โรงงานละ 1 แผ่น

 


14.ถ้าโรงงานส่งข้อมูลผิดพลาด จะมีผลกระทบหรือไม่ อย่างไร
    คำตอบ การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้ดัชนีชี้ทิศทางไม่ถูกต้อง ท้ายที่สุดจะส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการที่ใช้ข้อมูลในการวางแผนธุรกิจ

 


15.การเก็บข้อมูลของผู้ประกอบการที่จัดส่งมาให้ มีการจัดเก็บอย่างไร
    คำตอบ  ข้อมูลจะถูกจัดเก็บเป็นความลับ เก็บในที่เฉพาะและเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปดูจะต้องมีรหัสผ่าน หากเจ้าหน้าที่นำข้อมูล    ไปเปิดเผย จะถือว่ามีความผิด มีโทษถูกปรับ 

 


16.อธิบายคำว่า โรงงานจำพวกที่ 2 และ 3
    คำตอบ   โรงงานจำพวกที่ 2 คือ โรงงานขนาดกลาง การประกอบกิจการอาจก่อมลพิษ หรือก่อให้เกิดความรำคาญเพียงเล็กน้อย สามารถแก้ไขได้    โรงงานจำพวกที่ 2 เมื่อประกอบกิจการจะต้องแจ้งให้ทางราชการทราบก่อน, โรงงานจำพวกที่ 3 คือ โรงงานขนาดใหญ่ ก่อปัญหามลพิษซึ่งทางราชการต้องควบคุมดูแล ซึ่งจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการก่อนประกอบการ 

 


17. ผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่ไม่มีแบบสำหรับสินค้าที่สำรวจ เช่น หุ่นรองเท้าพลาสติก
    คำตอบ

  กรณีดังกล่าวต้องพิจารณาถึงตัวสินค้าว่าวัตถุดิบในการนำมาผลิตมีอะไรบ้าง แล้วจดรายชื่อบริษัทหรือโรงงานที่ผลิตสินค้าที่ไม่มีแบบ เพื่อที่   สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจะได้ทำการเพิ่มรายการสินค้าที่ผลิตต่อไป 

 


18. ถ้าผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับหัวข้อตามใบที่ให้กรอกจะทำอย่างไร
    คำตอบ   ให้ผู้ประกอบการกรอกในช่องสินค้าอื่น ๆ (โปรดระบุ) 

 


19. โรงงานที่ให้คนอื่นเช่าอยู่ ถ้าเข้าข่ายจะต้องส่งแบบ ร.ง. 8 หรือไม่ และใครเป็นคนกรอกแบบ ร.ง. 8
    คำตอบ   ถ้าเข้าข่ายก็ต้องส่งแบบ ร.ง. 8 และให้โรงงานที่เช่าอยู่กรอก

 


20. ถ้าส่งแบบ ร.ง. 8 มาทาง E-mail แล้วยังต้องส่งแบบมาให้อีกหรือไม่ อย่างไร
    คำตอบ  ไม่ต้องส่งมาอีก เพราะถ้าได้ส่งแบบทาง E-mail ก็จะมีเจ้าหน้าที่ตอบรับการส่งแบบทาง E-mail

 


21. ในกรณีที่ผู้ประกอบการสอบถามว่าได้ทำธุรกิจห้องเย็น ต้องกรอกแบบสอบถามการผลิตด้วยหรือ และวิธีกรอกต้องกรอกอย่างไร
    คำตอบ  ต้องกรอกแบบ ร.ง. 8 ด้วย วิธีการกรอกแบบห้องเย็น ในตารางที่ 1 ช่องการผลิต คือ ช่องที่ให้ใส่จำนวนการนำของฝากแช่เย็น และช่องการจำหน่าย    ส่วนถ้าฝากแช่เย็นให้นำไปใส่ในช่องการจำหน่ายรวมของตารางที่ 2 สินค้าสำเร็จรูป (มูลค่า) 

 


22.ในกรณีที่ผู้ประกอบการรับงานเป็นโครงการ ซึ่งแต่ละโครงการใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมากกว่า 1 เดือน ต้องกรอกแบบ ร.ง. 8 ส่งอย่างไร
    คำตอบ   ต้องกรอกแบบ ร.ง. 8 ส่งทุกเดือน ถ้าเดือนที่สำรวจยังไม่เสร็จโครงการ ให้กรอกในช่องกำลังการผลิต (เอาระยะเวลาของการทำโครงการเฉลี่ย   เพื่อหาค่ากำลังผลิต) เมื่อโครงการแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของการทำโครงการนั้น ๆ ให้ลงรายละเอียดของโครงการนั้น ๆ ในแบบ ร.ง. 8 
 

 


23. ทางโรงงานได้หยุดกิจการมาแล้ว 3 ปี เพราะเศรษฐกิจไม่ดี แต่ทางโรงงานยังไม่ได้ไปขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการ (ร.ง. 4) เพราะว่าอนาคต ถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นจะกลับมาดำเนินการต่อ อยากทราบว่าทางโรงงานต้องกรอก ร.ง. 8 หรือไม่ และถ้ากรอกต้องกรอกอย่างไร
    คำตอบ  ในกรณีที่ทางโรงงานยังไม่ได้ไปขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ถึงแม้ว่าไม่มีการผลิตก็   ต้องกรอกแบบ ร.ง. 8 ทุกเดือน วิธีการกรอก คือ ให้เขียนในช่องหมายเหตุว่าปิดกิจการชั่วคราว ช่องอื่น ๆ ไม่ต้องกรอกจนกว่าจะมีการผลิต 

 


24. รับจ้างเย็บผ้าส่งให้โรงงานโดยเอาวัตถุดิบมาจากโรงงาน เย็บผ้าได้ก็ส่งกลับให้ทางโรงงานหมดไม่มีเก็บในสต๊อก ต้องกรอกแบบ ร.ง. 8 หรือไม่
    คำตอบ   ดูทะเบียนโรงงานว่าต้องกรอกหรือไม่ วิธีการกรอก คือ 
      ตารางที่ 1  ให้กรอกช่อง B  การผลิต คือ จำนวนที่รับจ้างเย็บผ้า 
                        ให้กรอกช่อง F  จำนวนผ้าที่เย็บแล้วส่งให้ทางโรงงาน ช่อง B ต้องเท่ากับช่อง F เพราะผลิตเท่าไหร่ส่งให้ทางโรงงานหมด 
                        ให้กรอกช่อง H  กำลังการผลิต คือ ขีดความสามารถที่เย็บผ้าได้สูงสุด 
      ตารางที่ 2  ให้กรอกช่อง A  การจำหน่ายรวม คือ ให้เอาค่าแรงที่ได้มากรอก 
      ตารางที่ 3  ให้กรอกคนงาน ชั่วโมงการทำงาน วันทำงานโดยที่มีอยู่จริง 
      ตารางที่ 4  ช่องวัตถุดิบ ไม่ต้องกรอกเพราะว่ามีการรับวัตถุดิบมาจากโรงงาน ไม่มีวัตถุดิบคงเหลืออยู่ 
      ตารางที่ 5  ให้ทำเครื่องหมายถูกตรงช่องภาวะธุรกิจว่าเป็นอย่างไรตอนนี้ และให้กรอกช่องหมายเหตุว่าเป็นการรับจ้างผลิต 

 


25. โรงงาน ก. ผลิตชิ้นส่วนเพื่อไปให้โรงงาน ข. ซึ่งเป็นโรงงานในเครือประกอบเป็นสินค้า อย่างนี้โรงงาน ก. ต้องกรอกแบบ ร.ง. 8 หรือไม่ เพราะไม่มีการขายและไม่มีสินค้า
    คำตอบ  ต้องกรอกแบบ ร.ง.8 ถึงแม้ไม่มีการขายแต่มีการผลิต วิธีการกรอก คือ 
      ตารางที่ 1  ให้กรอกช่อง B  ว่ามีการผลิตเท่าไหร่ 
                        ให้กรอกช่อง F  เป็นการส่งมอบให้โรงงานในเครือ ไม่ใช่การขาย 
                        ให้กรอกช่อง H  ขีดความสามารถที่ทางโรงงานผลิตได้สูงสุด 
      ตารางที่ 2  ไม่ต้องกรอกเพราะไม่มีการขาย  เป็นการส่งมอบให้กับโรงงานในเครือ 
      ตารางที่ 3 4 5  ให้กรอกตามจริงว่ามีคนงานกี่คน  ทำงานกี่ชั่วโมง ทำงานกี่วัน มีวัตถุดิบเท่าไหร่ และภาวะธุรกิจเป็นอย่างไร และให้กรอกช่อง หมายเหตุว่าเป็นการผลิต เพื่อส่งมอบโรงงานในเครือ ไม่มีการขาย 
 

 


26. ทางโรงงานกลัวว่าข้อมูลที่ส่งมาอาจมีผลต่อการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ในกรณีนี้ต้องทำอย่างไร
    คำตอบ   ทางสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จะไม่เปิดเผยข้อมูลของโรงงานเป็นรายโรง ข้อมูลที่ได้จะเก็บเป็นความลับ 

 


27. บริษัทที่รับจ้างผลิตสินค้าให้กับโรงงานอื่น จะต้องกรอกตัวเลขในช่องใดบ้าง
    คำตอบ   ช่อง B ผลิต, ช่องการจำหน่ายอื่น ๆ F ส่วนใหญ่มักจะไม่มียอดคงเหลือ

 


28. บริษัทที่จ้างโรงงานอื่นผลิต จะต้องกรอกตัวเลขลงในช่องใดบ้าง
    คำตอบ ช่อง C สินค้ารับมา และช่องการจำหน่ายในประเทศหรือส่งออก และช่องสินค้าคงเหลือถ้ามี

 


29. ทางโรงงานมาเช่ากิจการ, สถานที่ ของอีกโรงงานหนึ่ง โดยที่ทางโรงงานเดิมได้ย้ายออกไปแล้ว (ไม่สามารถติดต่อโรงงานเดิมได้) โรงงานที่มาเช่า กิจการต้องกรอกแบบ ร.ง. 8 หรือไม่
    คำตอบ

 ต้องกรอก ร.ง. 8 ในนามของโรงงานใหม่ที่มาเช่า โดยแจ้งรายละเอียดมาให้ด้วยว่าได้มาเช่ากิจการซึ่งไม่สามารถติดต่อโรงงานเดิมได้ และในช่อง 
  ทะเบียนโรงงานก็ใช้ทะเบียนที่ทางโรงงานได้ไปขออนุญาต (ไม่ต้องใช้ทะเบียนของโรงงานที่ให้เช่า) 

 


30.ทางโรงงานถามเรื่องการกรอกข้อมูลช่อง H = กำลังการผลิตต่อเดือนว่าจะกรอกตัวเลขอะไร
    คำตอบ

  ได้ เพราะกำลังการผลิต คือความสามารถของทางโรงงานที่จะผลิตสินค้าได้ในแต่ละเดือน ตามวันและเวลาการทำงานปกติ ซึ่งความจุของตู้แช่ที่ ทางโรงงานมีอยู่นั้น ก็ถือเป็นกำลังการผลิตอย่างหนึ่ง (แต่ทางโรงงานต้องอธิบายรายละเอียดมาให้ในช่องหมายเหตุด้วย

 


31. ศูนย์รับน้ำนมดิบ มีการรับน้ำนมดิบแช่เย็น, ฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดส่งต่อ ไม่ได้มีการผลิตเป็นนมพร้อมดื่มสำเร็จรูปแต่อย่างใด ทางศูนย์ถามว่า ต้องกรอกข้อมูล ร.ง.8 หรือไม่
    คำตอบ

  ต้องกรอก เพราะกรรมวิธีที่ทางศูนย์ทำนี้ ถือเป็นการผลิตในขั้นตอนหนึ่ง แต่ต้องกรอกในช่องอื่น ๆ เพราะตอนนี้น้ำนมดิบยังไม่มี ISIC ที่เหมาะสม 

 


32. ทางโรงงานซื้อปลาแช่แข็ง (ปลาทู) เอามาพักไว้ในห้องเย็น และนำปลาทูนึ่งเพื่อจำหน่าย แต่ทางโรงงานไม่ทราบว่า จะต้องยึดเอาตรงไหนมาเพื่อเป็น ตัวกรอกในช่อง "สินค้าที่สำรวจ" ในแบบ ร.ง. 8
    คำตอบ   ต้องสอบถามทางโรงงานว่าตอนขออนุญาตจดทะเบียนโรงงานแห่งนี้ ทางโรงงานขอจดเพื่อประกอบกิจการอะไร ให้คำนึงถึงสินค้าหลักที่โรงงานผลิต 
  ด้วยโดยยึดตัวนั้น ซึ่งก็คือการทำปลาทู เพราะห้องเย็นที่จริงแล้วเป็นเพียงที่พักสินค้าเท่านั้น จึงไม่จำเป็นต้องเอามากรอก 

 


33.เดิมทางโรงงานเคยจดทะเบียนโรงงานเพื่อผลิตสารปรุงแต่งอาหาร (เครื่องแกง) มีเครื่องจักร และคนงานในการผลิต แต่ปัจจุบันโรงงานขาย เครื่องจักรไปแล้ว คนงานก็มีเหลือแค่ 2 คน วิธีการบรรจุก็คือใช้ช้อนในการตักบรรจุ
    คำตอบ

  ทางโรงงานไม่ต้องกรอก ร.ง. 8 แต่ต้องทำหนังสือแจ้งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมด้วย โดยให้ใช้ใบขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ ใบ 
  รับรองจากอุตสาหกรรมที่มาสำรวจแล้วบอกว่าไม่เป็นโรงงาน (ถ้ามี) ถ่ายเอกสาร และเขียนหนังสือแนบมา โดยบอกรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการผลิตของโรงงาน

 


34. เคยจดทะเบียนโรงงานทั้งหมด 3 ครั้ง คือโรงงานที่ 1 ปิดกิจการนานแล้ว โรงงานที่ 2 เป็นโรงงานที่ผลิตสินค้า เมื่อผลิตจะต้องส่งให้โรงงานที่ 3 คือ บริษัทลูกเป็นผู้จำหน่าย ในลักษณะนี้ทางโรงงานจะต้องทำอย่างไรบ้าง จะต้องกรอกข้อมูลหรือไม่ และจะกรอกข้อมูลรวม
    คำตอบ ในโรงงานที่ 1 ปิดกิจการแล้วให้ทำหนังสือแจ้ง กับใบยกเลิกกิจการ ส่วนในโรงงานที่ 2 และโรงงานที่ 3 สามารถกรอกข้อมูลรวมกันได้ แต่ทาง    โรงงานต้องใส่เลขทะเบียนโรงงานของทั้ง 2 โรงมาในแบบ ร.ง. 8 และอธิบายตรงหมายเหตุว่า กรอกข้อมูลรวมกันของบริษัทแม่และบริษัทลูก 

 


35. โรงงานเคยจดทะเบียนว่าทำอาหารทะเลแช่แข็ง แต่ปัจจุบันโรงงานได้เปลี่ยนมาเป็นห้องเย็นรับฝากแช่ และมีการเปลี่ยนชื่อใหม่ใช้ทะเบียนโรงงานเดิม อยากทราบว่าโรงงานจะต้องทำอย่างไรบ้าง และใช้แบบ ร.ง. 8 ใบไหน จึงจะถูกต้อง
    คำตอบ  ปัจจุบันนี้โรงงานเป็นห้องเย็นฝากแช่ ก็ใช้แบบ ร.ง. 8 ของห้องเย็น แต่ทางโรงงานเป็นการรับฝากแช่อย่างเดียว สินค้าที่ฝากแช่ก็ให้ใส่ในช่องรับมาไม่ 
  ต้องใส่ในช่องการผลิต เพราะทางโรงงานไม่มีการผลิตและใส่ในช่องอื่น ๆ เพราะทางโรงงานไม่มีการจำหน่าย ช่องกำลังการผลิตก็จะเป็น การรับฝากแช่สูงสุด ในช่องการจำหน่าย ก็จะเป็นแค่มูลค่าของค่ารับฝากหรือค่าเช่าเท่านั้น พร้อมแนบเอกสารการเปลี่ยนของโรงงานมาด้วย แต่โรงงานยังใช้เลขทะเบียนเดิม แล้วระบุตรงหมายเหตุด้านล่างของแบบ ร.ง. 8 เป็นห้องเย็นรับฝากแช่ 

 


36. ในกรณีที่โรงงานผลิตสินค้าตาม Order (ใบสั่ง) ซึ่งสินค้าแต่ละเดือนจะไม่ซ้ำกัน จะให้ทางโรงงานกรอกข้อมูลอย่างไร
    คำตอบ ให้กรอกข้อมูลส่งมาทุกเดือนใส่ในช่องสินค้าตาม Order ตามแบบที่ลูกค้าสั่งสินค้าจะไม่ซ้ำกัน แล้วทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จะ 
  หาแบบที่เหมาะสมให้แล้วจะกรอกข้อมูลให้ทางโรงงานเอง 

 


37. กรณีใดที่ไม่จำเป็นจะต้องใส่ตัวเลขในช่องกำลังการผลิต
    คำตอบ กรณี      1.  ไม่มีเครื่องจักรเนื่องจากโรงงานได้ทำการขายเครื่องจักรไปแล้ว 
            2.  โรงงานไม่มีคนงาน 
            3.  โรงงานหยุดกิจการเป็นเวลาหลายปี 

 


38.การกรอกแบบเกี่ยวกับช่องสินค้าคงคลัง ณ สิ้นเดือน ทำอย่างไร
    คำตอบ

ช่องสินค้าคงคลัง ณ ต้นเดือน บวกกับ การผลิตและสินค้ารับมา แล้วลบด้วยการจำหน่าย ผลที่ได้จะเป็นผลลัพธ์ของสินค้าคงคลัง ณ สิ้นเดือน

 


39. ในการทำแบบ ร.ง. 8 ส่ง ประเภทของโรงงานชนิดใดบ้าง ที่ต้องส่งแบบ ร.ง. 8
    คำตอบ

ประเภทของโรงงานที่อยู่ในจำพวก 2 (รง.2) หรือประเภทโรงงานที่อยู่ในจำพวก 3 (รง.4) ตามใบขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

 


40.เพราะเหตุใด โรงงานที่รับจ้างผลิต จึงต้องกรอกแบบ ร.ง.8
    คำตอบ การรับจ้างผลิต ต้องดูด้วยว่าทะเบียนโรงงาน เข้าข่ายในการกรอกแบบ ร.ง. 8 หรือไม่ เพราะถือว่ามีคนงาน เวลามีเครื่องจักรในการดำเนินการ 

 


41.ถ้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไม่ตรงตามหัวข้อกับใบที่กรอก จะทำอย่างไร
    คำตอบ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้จัดส่งแบบสอบถามไปให้ผู้ประกอบการ โดยแยกตามประเภทหรือชนิดตามที่ได้แจ้งไว้ และได้จำแนกตามกลุ่ม 
  อุตสาหกรรมตามรหัส ISIC แต่ถ้าหากรายการผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับที่ผู้ประกอบการผลิต ให้ทางผู้ประกอบการกรอกในช่องสินค้าอื่น ๆ โดยระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใด 
 

 


42. กรณีที่โรงงานผลิตพลอยเทียม ไม่สามารถซื้อเป็นกระรัตได้ เนื่องจากเวลารับ Order ลูกค้ามักสั่งตามรูปร่างหน่วยเป็นจำนวนเม็ด ให้กรอกอย่างไร
    คำตอบ

ให้ใส่ในช่องหมายเหตุว่า ทำพลอยเทียม ไม่สามารถระบุเป็นกระรัตได้ ส่วนช่องอื่น ๆ ให้กรอกตามปกติ

 


43.ถ้าหากบางโรงงานที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลย้อนหลังได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร
    คำตอบ ต้องให้ทางโรงงานแจ้งกลับมาทางสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมว่า โรงงานนี้ไม่สามารถให้ข้อมูลย้อนหลังได้ และในเดือนต่อไปก็ให้ส่งแบบ ร.ง. 8 มาตามปกติ 
 

 


44.กรณีที่บริษัทรับจ้างตกแต่งภายใน ผลิตสินค้าตกแต่งเอง แต่ไม่สามารถนับจำนวนชิ้นได้ จะต้องส่งแบบหรือไม่ แล้วต้องกรอกอย่างไร
    คำตอบ ต้องส่ง ให้กรอกในช่องสินค้าอื่น ๆ แล้วใส่เป็นชิ้นงานและค่าตอบแทนที่ได้รับในเดือนนั้น ๆ

 


45.กิจการประเภทรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งภายใน จำเป็นต้องกรอกแบบ ร.ง. 8 หรือไม่
    คำตอบ ก่อนอื่นต้องดูทะเบียนของโรงงานก่อนว่าเข้าข่ายหรือไม่ หากเข้าข่ายก็ต้องกรอก เพราะกิจการแบบนี้มีการผลิตเฟอร์นิเจอร์ อิฐบล๊อก ซีเมนต์คอนกรีต

 


46. ในกรณีที่โรงงานมี 2 ทะเบียน และมีสินค้าคนละตัวกัน จะต้องทำการกรอกแบบอย่างไร
    คำตอบ ต้องทำการกรอกแบบแยกกัน ไม่สามารถที่จะกรอกข้อมูลลงในแบบ ๆ เดียวกันได้

 


47. กรณีที่โรงงานมี 2 ทะเบียนแต่ผลิตสินค้าตัวเดียวกัน จะต้องทำการกรอกอย่างไร
    คำตอบ สามารถที่จะกรอกรวมกันได้ แต่ต้องเขียนระบุแยกทะเบียนเป็น 2 ทะเบียน

 


48. การกรอกข้อมูลในเรื่องของวัตถุดิบ เป็นการใช้วัตถุดิบในช่วงไหน
    คำตอบ เป็นการนำข้อมูลทางด้านวัตถุดิบคงคลัง ณ สิ้นเดือนของเดือน ๆ นั้นที่ทำการสำรวจ นำมากรอกลงเป็นข้อมูลในเรื่องวัตถุดิบ

 


49. ทะเบียนโรงงานดูได้จากที่ใด
    คำตอบ ดูได้จากแบบ ร.ง. 4 หรือใบประกอบกิจการโรงงาน

 


50.ถ้าโรงงานจดทะเบียนประกอบกิจการแล้วแต่ยังไม่มีการผลิต แล้วได้รับแบบ ร.ง. 8 ทางโรงงานจะต้องทำอย่างไร
    คำตอบ ต้องส่งแบบ ร.ง. 8 แต่ลงในช่องหมายเหตุว่ายังไม่ได้ดำเนินการผลิต

 


51.ผู้ประกอบการผลิตสินค้าตาม Order ซึ่งสินค้าแต่ละชนิดไม่ตายตัว ซึ่งถ้าจะให้กรอกแบบ ร.ง. 8 แล้ว จำนวนแบบก็จะมีมากซึ่งเป็นปัญหา ในการกรอกแบบของผู้ประกอบการ จะทำอย่างไร
    คำตอบ

 


52. การแจ้งปิดเลขทะเลียนโรงงานเก่า แล้วไปขอจดทะเบียนโรงงานใหม่แต่เลขทะเบียนโรงงานที่จดทะเบียนใหม่ไม่มีในฐานข้อมูลของสำนักงาน เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ทำให้ไม่สามารถที่จะบันทึกสถานะการติดตามได้ ปัญหาดังกล่าวจะแก้ไขได้อย่างไร
    คำตอบ ให้ผู้ประกอบการส่งใบอนุญาตประกอบกิจการ ( ร.ง. 4 ) หรือ ( ร.ง.2 ) มาให้ พร้อมกับแนบหนังสือแจ้งยกเลิกทะเบียนโรงงานเก่ามาด้วย  เพื่อที่จะปรับปรุงฐานข้อมุลใหม่ให้ 

 


53.ปัญหาเรื่องห้างสรรพสินค้าที่มีการผลิตเบเกอร์รี่ และขายเนื้อหมู ไก่ ด้วย ต้องกรอกข้อมูล ร.ง. 8 ด้วยหรือไม่
    คำตอบ ทางห้างต่าง ๆ ที่ผลิตเบเกอร์รี่ หมู เนื้อ ไก่ ไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูล ร.ง. 8 ถึงแม้ว่าทะเบียนจะเข้าข่ายก็ตาม

 


54.ถ้าโรงงานเหลือคนงานเพียง 4-5 คน จะยังต้องส่งแบบ ร.ง. 8 หรือไม่
    คำตอบ จะต้องส่งจนกว่าจะแจ้งยกเลิกใบอนุญาต

 


55.บางโรงงานเลิกผลิตแล้ว ทำแค่ซื้อมาขายไปเท่านั้น ต้องส่งแบบ ร.ง. 8 หรือไม่
    คำตอบ ถ้าทำแค่ซื้อมา-ขายไป ทางสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไม่ต้องการเก็บข้อมูล แต่ขอให้ทำหนังสือแจ้งทางสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมว่า    ปัจจุบันเลิกผลิตแล้ว และทำกิจการแค่ซื้อมาขายไป ก็จะไม่ต้องส่งรายงานอีก

 


56. การแจ้งยกเลิกทะเบียนโรงงาน แจ้งที่ไหน
    คำตอบ ให้สอบถามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม หมายเลขโทรศัพท์ 02-202-4000 หรือสอบถามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

 


57. โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ ได้รับแบบ ร.ง.8 แต่วัตถุดิบที่ใช้จริงในโรงงานไม่มีในแบบ ร.ง. 8 จะกรอกอย่างไร
    คำตอบ ให้กรอกในช่องอื่น ๆ และระบุว่าคืออะไร (เฉพาะวัตถุดิบหลัก)

 


58. กรณีโรงงานมีเครื่องจักรแต่ไม่ได้ผลิตอะไร นอกจากให้ชาวบ้านมาเช่าใช้เครื่องจักรเป็นครั้งคราว กรอกอย่างไร
    คำตอบ ให้โรงงานใส่ในช่องหมายเหตุเขียนตามความเป็นจริงว่าโรงงานไม่ได้ประกอบกิจการแล้วในปัจจุบัน แต่ให้ชาวบ้านเช่าใช้เครื่องมือ

 


59. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมส่งเอกสาร ร.ง. 8 ไป บริษัทต่าง ๆ มีการระบุฝ่าย/แผนกหรือไม่ เพราะมีหลายบริษัทไม่สามารถหาแบบ ร.ง. 8 พบ
    คำตอบ ส่งถึงผู้จัดการบริษัท แต่ส่วนใหญ่จะส่งต่อไปยังผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือผู้จัดการฝ่ายบัญชี

 


60.โรงงานทำอิฐ เปิดทำการปีละ 3 เดือน มกราคม-มีนาคม หลังจากนั้นหยุดผลิตเพราะคนงานไปทำไร่ทำนา จะกรอกอย่างไร
    คำตอบ กรอกตามปกติสำหรับ 3 เดือน ที่ทำการผลิต ส่วนเดือนอื่น ๆ ไม่ต้องกรอก แต่แจ้งในหมายเหตุ และส่งแบบ ร.ง.8 ทุก ๆ เดือน    ว่าหยุดกิจการชั่วคราว เนื่องจากคนงานไปทำไร่ทำนา 
 

 


61.ในกรณีที่แบบสอบถามมีการระบุประเภทวัตถุดิบแบบเฉพาะเจาะจง ( เช่น ดีเซลหมุนช้า, ดีเซลหมุนเร็ว) แต่โรงงานไม่สามารถระบุได้ เพราะใน เอกสารเขียนไว้เป็นกลาง ๆ (เช่น ดีเซล) จะให้กรอกแบบอย่างไร
    คำตอบ ให้กรอกดีเซล (เฉย ๆ) ในช่องอื่น ๆ แล้วให้ข้อมูลตัวเลขตามปกติ

 


62.บริษัทนำเข้าและส่งออกสินค้า ต้องกรอกแบบ ร.ง. 8 หรือไม่
    คำตอบ ไม่ต้องกรอก ให้ Fax จดหมายแจ้งว่าปัจจุบันประกอบกิจการประเภทนี้อยู่

 


63.การเช่าโรงงานเพื่อประกอบกิจการเหมือนเจ้าของเดิม ต้องกรอกหรือไม่อย่างไร
    คำตอบ ผู้ประกอบการรายใหม่มีหน้าที่กรอกเบบ ร.ง. 8 แทนเจ้าของเดิม

 


64.โรงงานทำวงกบประตู หน้าต่าง ต้องกรอกแบบ ร.ง. 8 หรือไม่
    คำตอบ กรอกตามปกติ

 


65. โรงงาน Aและ Bเช่าพื้นที่อยู่ติดกัน โรงงาน Aปิดกิจการไป โดยที่เจ้าของเป็นฝรั่งและกลับประเทศไป โรงงาน Bจึงขอเช่าพื้นที่ของโรงงาน Aไว้ โรงงาน Bได้รับแบบ ร.ง. 8 จำนวน 2 ใบ เป็นของโรงงาน Aด้วย จะกรอกอย่างไร
    คำตอบ กรณีของโรงงาน A ให้กรอกลงในช่องหมายเหตุตามจริง แล้วส่งแบบ ร.ง. 8 กลับคืน

 


66. โรงงานทำเพชรและพลอย มีข้อมูลการจำหน่ายและวัตถุดิบร่วมกัน ไม่สามารถแยกได้ จะกรอกแบบ ร.ง. 8 อย่างไร
    คำตอบ ให้กรอกตัวเลขปกติ และใส่หมายเหตุว่าไม่สามารถแยกข้อมูลของเพชรและพลอยออกจากกันได้

 


67.โรงงานจ้างสำนักงานบัญชีทำบัญชี เมื่อขอข้อมูลย้อนหลังของปีที่แล้ว จึงไม่สามารถตอบได้
    คำตอบ ให้สำนักงานบัญชีช่วยกรอกแบบ ร.ง. 8 ให้

 


68.สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจัดว่าเข้าข่ายอุตสาหกรรมประเภทที่ต้องติดตาม (ดูแรงงานการผลิตหรือจำนวนคนงาน)
    คำตอบ ดูจากประเภทอุตสาหกรรม 90 ประเภทเป็นหลักก่อนโรงงานจำพวกที่ 1 ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 20 คน ถือว่าไม่เข้าข่าย 
  แต่ไม่ใช่กฎตายตัว

 


69. โรงงานที่มีแบบ ร.ง. 2 หรือ ร.ง. 4 ที่ระบุว่าเป็นการซ่อมหรือให้บริการเท่านั้น ต้องส่งแบบหรือไม่
    คำตอบ ไม่ต้องส่งแบบ ร.ง. 8

 


70. โรงงานทำเตาถ่าน อยู่ในข่ายที่ต้องส่งแบบ ร.ง. 8 หรือไม่
    คำตอบ อยู่ในข่าย

 


71.โรงงานบรรจุก๊าซ อยู่ในข่ายที่ต้องส่งแบบ ร.ง. 8 หรือไม่
    คำตอบ อยู่ในข่าย

 


72.โรงงานแจ้งว่าปัจจุบันส่งแบบ ร.ง. 5 ให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทุกเดือน ยังต้องส่งแบบ ร.ง. 8 หรือไม่
    คำตอบ แบบ ร.ง. 5 จะส่งทุก 3 เดือน เป็นแบบสอบถามคล้ายแบบ ร.ง. 8 แต่ปัจจุบันยกเลิกแล้ว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2545 เพราะรัฐเห็นว่าส่งทุก 3 เดือน 
  ทำให้การทำดัชนีอุตสาหกรรมล่าช้าเกินไป จึงออกกฎกระทรวงขึ้นใหม่ และออกแบบสอบถามใหม่เป็นแบบ ร.ง. 8 และให้ส่งทุกวันที่ 10 
  ของเดือนถัดไป 

 


73.โรงงานได้รับแบบ ร.ง. 8 จำนวน 4 ใบ สำหรับสินค้า 4 ประเภทที่ผลิตอยู่ จะให้กรอกทั้งหมดหรือไม่
    คำตอบ ถ้าทั้ง 4 ประเภทเป็นสินค้าหลักก็ต้องกรอกทั้ง 4 ประเภท

 


74. ทำนาเกลือต้องส่งแบบ ร.ง. 8 หรือไม่
    คำตอบ ไม่ต้องส่ง แต้ถ้าทำเป็นรูปแบบของโรงงานทำเกลือป่น ต้องส่ง

 


75. ทำโรงงานผลิตน้ำให้ที่ดินแปลงอื่น ๆ เช่น นิคมอุตสาหกรรมเอกชน ต้องส่งแบบ ร.ง. 8 หรือไม่
    คำตอบ โรงงานจัดหาน้ำ ทำน้ำให้บริสุทธิ์หรือจำหน่ายน้ำไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ต้องส่งทุกเดือน

 


76. โรงงานห้องเย็นที่ซื้ออาหารสดมาแช่ แล้วขายไปต้องกรอกหรือไม่
    คำตอบ กรอกปริมาณสินค้าในช่องสินค้ารับมา, กรอกมูลค่าสินค้า และหมายเหตุว่าเป็นการซื้อมาเพื่อขาย แต่ถ้าเป็นลักษณะของตู้เย็นใหญ่ ๆ หรือตู้แช่ 
  และรับฝากแช่ ถือเป็นการให้บริการ ไม่เก็บข้อมูล 

 


77.บริษัทสหกรณ์การเกษตร มีทุกจังหวัด มีหน้าที่ทำรายงานเสนอจังหวัดว่าในแต่ละหมู่บ้านผลิตอะไร ยอดรวมการผลิตและการจำหน่ายของแต่ละหมู่บ้านเป็นอย่างไร และมีหน้าที่นำของที่ชาวบ้านผลิตไปขาย จะต้องกรอกแบบ ร.ง. 8 ด้วยหรือไม่อย่างไร
    คำตอบ ในกรณีนี้ถือว่าสหกรณ์จดทะเบียนเป็นโรงงาน เกษตรกรเปรียบเหมือนคนงาน จึงต้องกรอกทุกผลิตภัณฑ์ที่ผลิต และเข้าข่ายในการจัดเก็บ 
  กรณีฝากขายไม่นับรวม 

 


78. สหกรณ์กองทุนสวนยาง ไม่ได้ผลิตเองแต่รับยางชาวบ้านมาขาย จำเป็นต้องกรอกด้วยหรือไม่
    คำตอบ ต้องกรอกตามปกติ

 


79.อู่ซ่อมใช้เครื่องกลึงเพื่อตกแต่งชิ้นงานในการซ่อม ต้องกรอกแบบ ร.ง. 8 หรือไม่
    คำตอบ ไม่ต้องกรอก

 


คำถามทั่วไป
    คำตอบ

 


 
     
Close (X)