เกี่ยวกับห้องสมุด
บริการห้องสมุด
ติดต่อห้องสมุด

 
 

 
 

ห้องสมุดสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 เมษายน
2550 ณ บริเวณชั้น 2 ของตึกสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและต่อ
มาสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้ให้งานห้องสมุดมาอยู่ในสังกัด
สำนักบริหารกลาง เปลี่ยนชื่อเป็น "กลุ่มประชาสัมพันธ์และบริการห้อง
สมุด" ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2552

สถานที่ตั้ง
ชั้น 2 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
โทรศัพท์: 0-2202-4349
โทรสาร: 0-2644-7023
อีเมล์: library@oie.go.th
ระบบสืบค้น: http://intra.oie.go.th/elibrary/

 

 
   
 
ห้องสมุดสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Copyright
©2012 Office Of Industrial Economics Library