ชื่อเรื่อง: หลังม่านการเมือง
ผู้แต่ง:
วิษณุ เครืองาม
เลขเรียกหนังสือ
: 923.7 ว768ห 2554