เกี่ยวกับห้องสมุด
บริการห้องสมุด
ติดต่อห้องสมุด

 
 
 
 

เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูล
สารสนเทศทางด้านอุตสาหกรรมสาขา
ต่างๆ
เพื่อเป็นแหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ
ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัย
ทางด้านอุตสาหกรรมรายสาขาต่างๆ
เพื่อให้บริการแก่บุคคลภายใน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
บุคคลภายนอกและผู้ที่สนใจ
เพื่อเป็นแหล่งพบปะแลกเปลี่ยน
ความรู้สำหรับบุคคลภายในสำนักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
_______________________________
 
   
 
ห้องสมุดสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Copyright
©2012 Office Of Industrial Economics Library