เกี่ยวกับห้องสมุด
บริการห้องสมุด
ติดต่อห้องสมุด

 
   
 
ห้องสมุดให้สิทธิการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกห้องสมุด
เท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยสามารถ
ยืมทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ได้ดังนี้

ประเภทสื่อ
จำนวน
ระยะเวลา
หนังสือ   3 เล่ม   14 วัน
วารสาร    2 เล่ม   3 วัน
ซีดีรอมและดีวีดี  4 แผ่น   7 วัน

สำหรับผู้ใช้ภายนอกไม่อนุญาตให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศออกนอกห้องสมุดได้ แต่
ให้สิทธิการยืม โดยวิธีการนำทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นไปถ่ายเอกสารแล้วนำกลับ
มาคืนยังห้องสมุดภายในวันเดียวกัน ซึ่งผู้ใช้ต้องแลกบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตร
ประจำตัวนักศึกษากับเจ้าหน้าที่บริเวณเคาน์เตอร์ยืม - คืน

 
   
 
ห้องสมุดสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Copyright
©2012 Office Of Industrial Economics Library